Finansinspektionens rapport om försäkringsföretagens rapportering

olofUncategorized

Finansinspektionen publicerade sin rapport Försäkringsföretagens rapportering den 6 november 2017. Finansinspektionen har uppmärksammat stora kvalitetsbrister i försäkringsföretagens rapportering, och därmed även i den interna styrning och kontrollen av rapporteringen. I rapporten ger Finansinspektionen vägledning för hur försäkringsföretagens rapporteringsprocesser kan stärkas. Styrelsen har det yttersta ansvaret för rapportering och rapporteringsprocesser. Det är av vikt att styrelsen betonar för organisationen att rapporteringen ska … Läs mer

Finansinspektionens tillsyn av försäkringsföretagen

olofUncategorized

Finansinspektionen publicerade sin rapport Tillsynen av försäkringsföretagen den 6 november 2017. Fokus för Finansinspektionens tillsyn är att försäkringsföretagen ska ha tillräcklig kapitalstyrka, god intern styrning och god kontroll över sina risker. Efter en granskning av rådande marknadsläge kommer Finansinspektionen fortsatt att bevaka hur det låga ränteläget påverkar försäkringsföretagens placeringsstrategier och riskhantering. Finansinspektionen kommer vidare att bevaka hur försäkringsföretagen tillämpar reglerna … Läs mer

Nya regler för betaltjänster (PSD 2)

olofUncategorized

Den 9 november 2017 presenterade regeringen lagrådsremissen avseende hur Sverige ska implementera det andra betaltjänstdirektivet (”PSD 2″)[1]. Lagrådsremissen utgör den andra lagstiftningsakten rörande PSD 2 och har föregåtts av betaltjänstutredningen från den 31 augusti 2016. Implementering föreslås, precis som i betaltjänstutredningen, ske genom en uppdatering av nuvarande Lag (2010:751) om betaltjänster (”betaltjänstlagen”). Lagrådsremissen föreslår däremot till skillnad från betaltjänstutredningen att … Läs mer

FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen

Anonym FröbergUncategorized

Nya krav inom IT- och informationssäkerhet för banker EBA (European Banking Authority) har publicerat en guid avseende hur Finansinspektionen (FI) ska bedöma IT- och kommunikationsteknik (EBA/GL/2017/05) inom ramen för operativ risk i tillsynsprocessen. Guiden börjar gälla från och med 1 januari 2018. I guiden kravställs hur FI ska bedriva tillsyn inom IT och kommunikationsteknik inom ramen för utvärderingen av operativ … Läs mer

Förslag till nya regler om kreditriskhantering

olofUncategorized

Den 17 oktober 2017 presenterade Finansinspektionen ett förslag till nya regler för hantering av kreditrisk i kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya reglerna föreslås ersätta Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Bakgrunden till förslaget är tidigare internationella rekommendationer om att Sverige bör vidareutveckla regleringen av kreditriskhanteringen samt … Läs mer

FCG i samarbete med Sparbanken Skåne vid utgivning av säkerställda obligationer

Thomas NilssonUncategorized

Den 26:e september etablerades Sparbanken Skåne som en ytterligare aktör på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med en emission om 3 miljarder kronor (läs mer här). I förberedelsearbetet inför emissionen har Sparbanken Skåne haft ett nära samarbete med FCG. FCG har stöttat Sparbanken Skåne genom hela processen med alltifrån den initiala analysen, ansökan om tillstånd, verksamhetsanpassningar samt uppbyggnaden av en … Läs mer

Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

majaUncategorized

Genom ikraftträdandet av Solvens II-regelverket ska försäkringsbolag årligen genomföra en egen risk- och solvens bedömning (ORSA). Många bolag brukar utföra sin ORSA under hösten, varför detta nu är högaktuellt. För att ständigt förbättra sin ORSA bör lärdomar från tidigare utförande och vanliga fallgropar bäras färskt i minnet. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) presenterade i juni en rapport om EIOPA:s analys … Läs mer

FCG rekryterar tre till försäkringsområdet

majaUncategorized

FCG har fått förstärkning av tre nya medarbetare inom försäkringsområdet; Hanna Magnusson började den 14:e augusti som aktuarie, hon är nyutexaminerad aktuarie och har tidigare arbetat som studentaktuarie på Länsförsäkringar. Erik Gustafsson tillträdde den 21:a augusti och är aktuarie, han kommer i sin roll utföra både aktuariefunktions- och analysuppdrag. Erik kommer närmast från en tjänst som aktuarie hos Aon Global … Läs mer

Artikel – Tre framgångsfaktorer för god regelefterlevnad

Anonym FröbergUncategorized

Som konsulter på FCG får vi ibland frågan om hur många compliance officers som ett företag av en viss storlek och komplexitet måste ha. Det är alltid lika svårt att ge ett exakt svar, och kanske skulle vi vilja utveckla frågeställningen något – och istället fråga oss vad det är som skapar en god regelefterlevnadskultur. En del av det svaret … Läs mer

Förslag till ny lag om försäkringsdistribution

Anonym FröbergUncategorized

Finansdepartementet publicerade idag den 2 juni en departementspromemoria (DS 2017:17) med ett förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen föreslås ersätta den tidigare lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Det nya lagförslaget har till stora delar sin grund i införandet av ett EU-direktiv om försäkringsdistribution i svensk rätt, dock innehåller det även delar som går utöver minimiregleringen i direktivet. … Läs mer