IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17

olofNews

International Accounting Standards Board (IASB) har under sitt möte den 13 december beslutat att föreslå ändringar i IFRS 17. Det var under ett möte i oktober som IASB inledde en process för att utvärdera behovet av att göra ändringar i standarden. Under det mötet beslutades att eventuella ändringar inte skulle: Resultera i mindre användbar information för investerare, Störa befintliga implementeringsprocesser, … Läs mer

Året med Finansinspektionen

olofNews

Finansinspektionens arbete under det gågna året kan summeras utifrån de rapporter myndigheten publicerat på sin webbplats. En snabb sammanfattning ger vid handen att Finansinspektionen under 2018 har publicerat två stabilitetsrapporter, en konsumentrapport, en bolånerapport, nio tillsynsrapporter, tre analysrapporter samt fem ”övriga rapporter”. Men, undrar ni kanske, varför ska jag bry mig om det? – Jo, ett bra skäl för det … Läs mer

EIOPA publicerar resultat av 2018 års stresstest av den europeiska försäkringsmarknaden

olofNews

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat resultatet av 2018 års stresstester av den europeiska försäkringsmarknaden. Årets stresstest omfattade tre ogynnsamma men samtidigt troliga scenarier, varav två scenarier med en kombination av marknads- och försäkringsspecifika risker och ett scenario för naturkatastrof. Resultatet påvisar en signifikant känslighet i den europeiska försäkringsmarknaden för ogynnsamma men troliga marknadschocker. Sårbarhet förekommer inte enbart vid … Läs mer

ESMA publishes consultation papers on integrating sustainability risks

olofNews

On December 19th, the European Securities and Markets Authority (ESMA) published three consultation papers. Two of the consultations seek stakeholder’s input on the draft of technical advice for the integration of sustainability risks into MIFID II, UCITS Directive and AIFMD. The aim with the third consultation is to gather input from stakeholder’s regarding proposed Credit Rating Agency guidelines for the disclosure … Läs mer

IT/Informationssäkerhet 2018 & 2019

olofUncategorized

Tillbakablick 2018 FCG har under året stöttat många av våra kunder, både finansiella och icke-finansiella bolag, med främst IT-strategi och styrning av IT och informationssäkerhet. Styrning av IT och informationssäkerhet har under året varit i fokus hos våra kunder. Detta på grund av en kombination av tillväxt och regulatorisk utveckling. 2018 har varit ett år av stark tillväxt hos våra … Läs mer

Nu höjs säkerhetskraven avsevärt för bank & finansbranschen

olofNews

Förra veckan publicerade EBA ett utkast av Guidelines on ICT and security risk management (EBA/CP/2018/15) vilket FCG bedömer avsevärt höjer krav på operativ riskhantering, IT och informationssäkerhet för betalningsförmedlingar, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. De föreslagna riktlinjerna är baserad på EBA:s tidigare publicerade Final Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP (EBA/GL/2017/05). Det är sannolikt att de nya riktlinjerna kommer att fastslås … Läs mer

Flera nya regelverk för kreditriskhantering – svenska och europeiska

olofNews, Uncategorized

Flera regelverk, både svenska och europeiska, kommer att träda i kraft under 2019. Bland annat träder de nya kreditriskföreskrifterna i kraft 1 mars 2019. EU-kommissionen har tagit fram ett åtgärdspaket för att minska andelen problemlån i EU. En av åtgärderna medför förändrade regler för problemkrediter i tillsynsförordningen. Nya kreditriskföreskrifter Den 1 mars 2019 träder nya regler i kraft för hantering … Läs mer

Vad hände med GL12 i år?

olofUncategorized

Den 30 juni 2018 trädde nya riktlinjer från europeiska bankmyndigheten (”EBA”) och europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”) rörande lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i kraft. De nya riktlinjerna utökar kraven på hur en lämplighetsbedömning ska genomföras, när en lämplighetsbedömning ska genomföras samt vilka befattningar och förtroendeuppdrag som kräver att personen i fråga lämplighetsbedömts innan denne tillträder sitt uppdrag. Syftet … Läs mer

FCG acquires Reg&Tech Solutions

olofUncategorized

FCG today announces the acquisition of Reg&Tech Solutions AB (Reg&Tech), a software technology provider of Big Data analytics and automation solutions to the financial services industry. FCG has a decade long track record of providing new and customer centered services to clients in the finance and insurance sector, and is now adding new capabilities to enhance and expand is offering … Läs mer

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

olofUncategorized

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 november 2019. Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och sedan till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet genom en ny promemoria att övergångsperioden förlängs ytterligare till den 30 november 2019 för … Läs mer