FI befarar brister i den samlade kompetensen hos försäkringsföretagens styrelser

olofUncategorized

Under 2018 genomförde FI en fördjupad analys om hur försäkringsföretagen tolkar Solvens II-regelverket om styrelsens samlade kompetens, vilka processer de har för att säkerställa att de uppfyller kravet på samlad kompetens och vilka svårigheter företagen upplever. Analysens underlag bestod av enkäter riktade till försäkringsföretagen, inhämtade styrdokument rörande lämplighetsbedömningen samt intervjuer med bl.a. styrelseledamöter och tjänstemän. Försäkringsföretag vars styrelse inte lever upp till kraven riskerar kraftiga tillsynsåtgärder från FI, vilka kan förenas med sanktionsavgifter om högst 50 miljoner SEK.

FI har identifierat att nivån på kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter skiljer sig väsentligt åt mellan olika styrelser i försäkringsföretag som har liknande verksamhet, storlek och komplexitet. FI har tagit fram frågor riktade till försäkringsföretagen om hur den samlade kompetensen kan tillgodoses, vilket kommer användas inom ramen för den löpande tillsynen. FI befarar nämligen att alla företag inte lever upp till de krav som ställs.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här

Har Er styrelse en tillräcklig samlad kompetens? Hur ser Era processer för kompetens- och lämplighetsbedömning ut, vem gör bedömningen och hur ofta? Har Ni någon utbildningsplan för Er styrelse?

FCG har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har följt utvecklingen av såväl lagstiftning som branschpraxis noga. Vi erbjuder bland annat rådgivning och kan ge Er en second opinion på hur väl Er styrelses samlade kompetens förhåller sig till kraven.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte!