Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

olofNews

Den 16 maj 2019 överlämnade regeringen en remiss av ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till Lagrådet; se här . Skillnaderna mot remissen av promemorian som kom i juli 2018 är inte väsentliga och redogörs för nedan. Nästa kommande händelse är propositionen som är att vänta i juni 2019 och Finansinspektionens utkast på föreskrifter. Förslag enligt lagrådsremissen (maj 2019) Lagen föreslås … Läs mer

Cross-Nordic expertise synergies ensure FCG’s first Finnish and continental clients

olofNews

Since opening offices in both Helsinki and Frankfurt, FCG has leveraged those international resources on primarily Swedish and Nordic projects. Both offices have now acquired own projects in their respective regions, thanks to having the group’s full set of resources and competence at hand when offering our services to potential clients. FCG International (Frankfurt Office) FCG in Germany has acquired … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

olofNews

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser. Lagrådsremissen föreslår nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i tryggandelagen baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här. Förslagen i lagrådsremissen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Dessutom föreslås en utvidgning av … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

olofNews

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här. Lagrådsremissens föreslagna rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag motsvarar delvis den befintliga regleringen i FRL. Bland annat ska särskilda bestämmelser om investeringar, kapitalkrav, företagsstyrning och information tillämpas enligt den nya lagen. Dessa rörelseregler baserar sig delvis direkt på … Läs mer

Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

olofNews

Finansinspektionen har publicerat en rapport om försäkringsföretagens process för hantering av förmånsrättregister, vilken baseras på en enkätundersökning av 40 företag. Grunden för förmånsrätten vid konkurs av ett försäkringsföretag utgörs av ett särskilt register, vilket benämns förmånsrättsregister i Solvens 2-regelverket och skuldtäckningsregister i Solvens 1-regelverket. Finansinspektionens generella bedömning är att försäkringsföretagen har en tillfredsställande hantering och kontroll av sina register. Företagen … Läs mer

IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

olofNews

– eller återstår fortfarande regelkrav att implementera i er verksamhet?  De nya reglerna om försäkringsdistribution har nu varit gällande i ett halvår. Har ni som försäkringsdistributör sett över ert kundmöte och genomfört de förändringar som krävs? Kan ni visa att er ledning och personal uppfyller kraven på relevant kunskap och kompetens samt god vandel, både nu och vidare framöver? Förutom … Läs mer

Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden

olofNews

FI uppmärksammar årligen de risker som tillsynsmyndigheten sett i tillsynen samt redogör för de åtgärder som vidtas eller är önskvärda. Årets rapport ger en god bild över det arbete som utförts och kommer att utföras under innevarande år. FCG har här sammanfattat rapporten i ett lite kortare format. Risker för konsumenter på finansmarknaden enligt FI Lågräntemiljön bidrar till en risk … Läs mer

Test av kontinuitetsplaner

olofNews

Att testa kontinuitetsplaner regelbundet är en viktig komponent i att säkerställa företagets förmåga att kunna leverera kritisk funktionalitet till sina kunder oavsett vad som inträffar. Det är inte bara viktigt sett utifrån vilket ansvar företaget har gentemot sina kunder, utan också ett sätt att skydda sin verksamhet mot större ekonomiska förluster. Ju bättre förmåga ett företag har att antingen reducera … Läs mer

FCG opens offices in Finland!

olofNews

Nordic Risk & Compliance experts FCG Risk & Compliance, opened their Helsinki office on February 1st. The Finnish team will initially be led by Pekka Pykäri, and supported by more than 200 Nordic colleagues. “We are confident that Pekka, with his profile and enthusiastic approach, can continue FCG’s journey now into Finland, with the support of the entire FCG group”, … Läs mer

IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17

olofNews

International Accounting Standards Board (IASB) har under sitt möte den 13 december beslutat att föreslå ändringar i IFRS 17. Det var under ett möte i oktober som IASB inledde en process för att utvärdera behovet av att göra ändringar i standarden. Under det mötet beslutades att eventuella ändringar inte skulle: Resultera i mindre användbar information för investerare, Störa befintliga implementeringsprocesser, … Läs mer