Jan Sinclair joins FCG’s Board of Directors

olofNews

Today, FCG announces that Jan Sinclair joins the FCG Board of Directors. Jan Sinclair has been a member of the Board of Director’s of SBAB Bank AB (publ) since February 2018 and assumed the position as Chairman of the Board in May 2019 when he also became Chairman of the Board of Directors of one of SBAB Bank AB (publ)’s … Läs mer

FCG Oasys

olofNews

FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces the release of FCG Oasys, a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with EBA (European Banking Authority) Guidelines on outsourcing arrangements entering into force the 30th of September 2019. Oasys is specifically designed and developed for efficient management of outsourcing arrangements. All the information specified in EBA’s … Läs mer

Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

olofNews

Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska avsättningarna. Finansinspektionen har genomfört en analys omfattande ett antal av de större livförsäkringsföretagen och beaktat såväl värderingen enigt Solvens II-regelverket som övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet. Försäkringstekniska avsättningar är den överlägset största posten på … Läs mer

Nya EBA-riktlinjer för outsourcing

olofNews

Riktlinjernas bakgrund och syfte EBA publicerade i februari i år nya riktlinjer för utkontraktering (outsourcing). Finansinspektionen har nu meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag (institut enligt CRD IV), betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar. Syftet med riktlinjerna är att precisera och harmonisera regelverket om outsourcing i ljuset av den teknologiska utvecklingen och … Läs mer

FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

olofNews

Under hösten 2018 genomförde FI en undersökning om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter ikraftträdandet av Solvens 2-regelverket. Undersökningen bestod av en webbaserad enkät, vilken ställdes ut till ett visst antal försäkringsföretag. Enkäten innehöll frågor om hur väl försäkringsföretagen integrerat funktionen för riskhantering, regelefterlevnad, internrevision samt aktuariefunktionen i sin företagsstyrning. Resultatet publicerades den 18 juni, och du … Läs mer

DI utnämner FCG till Mästargaseller 2019!

hugoNews, Uncategorized

Vi är så stolta över att ha blivit utnämnda till en av Dagens Industris Mästargaseller 2019! Gasellkriterierna För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag har: 1. En nettoomsättning … Läs mer

FCG RegWatch – Stay on top of the latest regulatory changes

olofNews

Today, we announce the release of a new technology offering, FCG RegWatch, that automatically keeps track and compiles news and updates of the regulations of the financial markets. The end-user of FCG RegWatch will via a web browser interface be able to follow and search news and updates to the regulations from a multiple of critical and important sources. The … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

olofNews

Den 16 maj 2019 överlämnade regeringen en remiss av ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till Lagrådet; se här . Skillnaderna mot remissen av promemorian som kom i juli 2018 är inte väsentliga och redogörs för nedan. Nästa kommande händelse är propositionen som är att vänta i juni 2019 och Finansinspektionens utkast på föreskrifter. Förslag enligt lagrådsremissen (maj 2019) Lagen föreslås … Läs mer

Cross-Nordic expertise synergies ensure FCG’s first Finnish and continental clients

olofNews

Since opening offices in both Helsinki and Frankfurt, FCG has leveraged those international resources on primarily Swedish and Nordic projects. Both offices have now acquired own projects in their respective regions, thanks to having the group’s full set of resources and competence at hand when offering our services to potential clients. FCG International (Frankfurt Office) FCG in Germany has acquired … Läs mer