Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

olofUncategorized

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvaliteten. … Läs mer

Nya informationskrav för fondförvaltare gällande aktieägarengagemang

hugoUncategorized

Bakgrund Den 10 juni 2019 ska Europaparlamentets och rådets direktiv gällande aktieägares långsiktiga engagemang (ändringsdirektivet) vara implementerat i Sverige[1]. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägare och företagsledningar och att motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag. Ändringarna innebär bland annat att ett antal informationskrav införs för kapitalförvaltare, institutionella investerare och fondförvaltare. Kraven gäller vid investeringar i … Läs mer

Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)

hugoUncategorized

English text here Europaparlamentet har beslutat om nya regler för nödlidande exponeringar (NPE). Beslutet innebär att kreditinstitut i Europa får förändrade kapitaltäckningsregler för krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som sedan eventuellt uppfyller kriterierna för NPE. Reglerna kommer att medföra en förändrad hantering av nödlidande krediter för samtliga kreditinstitut i Europa, ökade kapitalkrav och rapporteringsskyldigheter. FCG … Läs mer

FI-rapport om försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar

hugoUncategorized

Finansinspektionen (FI) har lämnat en rapport med iakttagelser och bedömningar av försäkringsföretagens genomförande av egna risk- och solvensbedömningar (ORSA). Nedan lyfts de viktigaste slutsatserna fram från FI:s rapport. För hela rapporten; se här. ORSA-processen PROCESS – Utformning av ORSA-processen bör ske utifrån företagets specifika verksamhet och de risker som är relevanta för företaget, och spegla affärsplanen och ta hänsyn till … Läs mer

Finansinspektionen granskar hållbara fonder

hugoUncategorized

Otydlighet mot kund och behov av gemensamma definitioner av hållbarhet Det har nog inte undgått någon att EU kraftsamlar inför att göra finansmarknaden mer hållbar. Vad som menas med hållbar och vad det betyder att en kapitalförvaltare beaktar miljö- eller t.ex. jämställdhetsaspekter i sin verksamhet är dock individuellt då det saknas gemensamma definitioner på området. Så kallad green washing och … Läs mer

What an amazing first quarter for the Swedish Green Bond market!

hugoUncategorized

The value of green bonds issued in SEK during the first quarter of 2019 surpassed the value of all green bonds issued in SEK during 2017. At the end of 2018 Landshypotek issued the first covered bond in Sweden with forestry as security. Already, two more covered green bonds have been issued in the first quarter of 2019, SBAB’s 6th … Läs mer

Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

hugoUncategorized

På grund av stort intresse vid föregående tillfällen har FCG valt att hålla ytterligare ett tillfälle av denna utbildning i vår. Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och … Läs mer

Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter

hugoUncategorized

Under våren 2019 genomför Konsumentverket en granskning av den information som försäkringsdistributörer ger till sina kunder. Granskningen syftar till att säkerställa att informationen samt tidpunkten för och hur den lämnas överensstämmer med de krav som ställs i lagen om försäkringsdistribution. Konsumentverket granskar även det produktfaktablad (”IPID”) som konsumenter ska få i samband med att de vill teckna skadeförsäkring. Vid eventuella … Läs mer

Är du uppdaterad om SFTR?

olofUncategorized

Jobbar du på ett fondbolag eller en AIF-förvaltare vars fonder lånar in eller ut värdepapper eller använder sig av återköpsavtal (repor)? Sitter du på en bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag som är motpart i denna typ av transaktioner? Då kan det vara bra att ha koll på hur SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) och även de kommande rapporteringskraven påverkar din … Läs mer

EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare

olofUncategorized

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) har publicerat två rapporter som riktar sig till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare. Rapporterna är en del i implementeringen av den nya tjänstepensionsregleringen som följer av IORP II-direktivet. Den första rapporten ”Report on the pensions benefit statement: Guideance and principles based on current practice” publicerades den 13 november 2018.  Rapporten analyserar tidigare nationella praxis … Läs mer