Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019. Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens lagförslag om tjänstepensionsföretag som publicerades den 17 maj 2019. Dessa regler sammantaget genomför delar av det så kallade IORP II-direktivet (EU 2016/2341) i svensk rätt med nationella tillägg. Föreskriftsförslaget om … Läs mer

Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter

olofUncategorized

Under våren 2019 genomförde Konsumentverket en granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter. Konsumentverkets granskning fokuserade huvudsakligen på om tidpunkten för och när informationen lämnas, de produktfaktablad (”IPID”) som ska överlämnas vid tecknande av skadeförsäkring samt om pris- och ersättningsinformation, uppfyller kraven som framgår i lagen om försäkringsdistribution (”LFD”).  Granskningen omfattade såväl försäkringsförmedlare som försäkringsbolag. Konsumentverket fann flera brister hos de … Läs mer

DI utnämner FCG till Mästargaseller 2019!

hugoNews, Uncategorized

Vi är så stolta över att ha blivit utnämnda till en av Dagens Industris Mästargaseller 2019! Gasellkriterierna För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag har: 1. En nettoomsättning … Läs mer

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

olofUncategorized

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvaliteten. … Läs mer

Nya informationskrav för fondförvaltare gällande aktieägarengagemang

hugoUncategorized

Bakgrund Den 10 juni 2019 ska Europaparlamentets och rådets direktiv gällande aktieägares långsiktiga engagemang (ändringsdirektivet) vara implementerat i Sverige[1]. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägare och företagsledningar och att motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag. Ändringarna innebär bland annat att ett antal informationskrav införs för kapitalförvaltare, institutionella investerare och fondförvaltare. Kraven gäller vid investeringar i … Läs mer

Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)

hugoUncategorized

English text here Europaparlamentet har beslutat om nya regler för nödlidande exponeringar (NPE). Beslutet innebär att kreditinstitut i Europa får förändrade kapitaltäckningsregler för krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som sedan eventuellt uppfyller kriterierna för NPE. Reglerna kommer att medföra en förändrad hantering av nödlidande krediter för samtliga kreditinstitut i Europa, ökade kapitalkrav och rapporteringsskyldigheter. FCG … Läs mer

FI-rapport om försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar

hugoUncategorized

Finansinspektionen (FI) har lämnat en rapport med iakttagelser och bedömningar av försäkringsföretagens genomförande av egna risk- och solvensbedömningar (ORSA). Nedan lyfts de viktigaste slutsatserna fram från FI:s rapport. För hela rapporten; se här. ORSA-processen PROCESS – Utformning av ORSA-processen bör ske utifrån företagets specifika verksamhet och de risker som är relevanta för företaget, och spegla affärsplanen och ta hänsyn till … Läs mer

Finansinspektionen granskar hållbara fonder

hugoUncategorized

Otydlighet mot kund och behov av gemensamma definitioner av hållbarhet Det har nog inte undgått någon att EU kraftsamlar inför att göra finansmarknaden mer hållbar. Vad som menas med hållbar och vad det betyder att en kapitalförvaltare beaktar miljö- eller t.ex. jämställdhetsaspekter i sin verksamhet är dock individuellt då det saknas gemensamma definitioner på området. Så kallad green washing och … Läs mer

What an amazing first quarter for the Swedish Green Bond market!

hugoUncategorized

The value of green bonds issued in SEK during the first quarter of 2019 surpassed the value of all green bonds issued in SEK during 2017. At the end of 2018 Landshypotek issued the first covered bond in Sweden with forestry as security. Already, two more covered green bonds have been issued in the first quarter of 2019, SBAB’s 6th … Läs mer

Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

hugoUncategorized

På grund av stort intresse vid föregående tillfällen har FCG valt att hålla ytterligare ett tillfälle av denna utbildning i vår. Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och … Läs mer