FCG / Branscher / Fond

Fond


En snabb och omfattande utveckling har präglat och präglar fortfarande fondbranschen. En central del i detta har varit utvecklingen inom regelverksområdet för fonder och fondförvaltare, främst genom tillägg till tidigare UCITS-direktiven och AIFM-direktivet. De nya och förändrade reglerna ställer ökade krav på bland annat organisation, riskhantering och värdering. Det i kombination med en skärpt tillsyn och kravställning från Finansinspektionen innebär utmaningar för fondförvaltare i deras löpande verksamhet.

FCG hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era specifika behov och verksamhet. Vi kan stötta er med allt från riskhantering och regelefterlevnad, tillståndsfrågor och myndighetsrapportering.

Ett urval av FCG:s tjänster:

 • Outsourcing av funktioner inom exempelvis risk, compliance och internrevision
 • Projektledning, kvalificerad rådgivning samt interimslösningar
 • Stöd vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen
 • GAP-analyser exempelvis i samband med införande av nya regelverk
 • Genomlysning av verksamheten utifrån regelverk och branschpraxis
 • Upprättande eller granskning av styrande dokument
 • Löpande rådgivande stöd till styrelse, företagsledning och kontrollfunktioner
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser
 • Stöd i framtagande av styrdokument, riskanalyser med mera
 • Myndighetsrapportering och ägarrapportering
 • Fondbolagstjänster via vårt bolag FCG Fonder