FCG / Branscher / Försäkring & Tjänstepension

Försäkring & Tjänstepension


Försäkrings- och tjänstepensionsbranschen påverkas av omfattande förändringar i politik, regelverk, ekonomi, sociala faktorer, teknologi, miljö och klimatfrågor. En lång period med låga räntenivåer, låg tillväxt och låg avkastning påverkar såväl försäkrings- och tjänstepensionsaffären som kapitalplaceringsportföljen och affärsmodellen. Även ökade regelverkskrav ställer stora krav på anpassning och integration i den dagliga verksamheten vilket driver kostnaden. Hur kan anpassning och efterlevnad av regelverk ske på bästa sätt? Hur kan en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet bedrivas och samtidigt nå kund- och affärsnytta?

Förutom att se över och utveckla organisation, roller, processer, rutiner, metoder, tekniker och systemlösningar behöver försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och försäkringsdistributörer bl a se över och tydliggöra kopplingen till strategiplanering, riskstrategi, produktutformning och kapitalhantering. Genom detta kan de fortsatt stå starka i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås. Samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

Bland befintliga och kommande viktiga externa regler kan bl a nämnas ny tjänstepensionsreglering, försäljning av försäkringsprodukter (IDD), ny standard för redovisning och värdering av försäkringsavtal (IFRS 17), regelbunden tillsynsrapport (RSR) till FI, rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) till marknaden, kvantitativ rapportering (QRT) till FI och dataskydd (GDPR).

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade riskhanterings-, compliance- och aktuariekonsulter och har bred förståelse av försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet och regelverk.

FCG erbjuder även tjänster inom tillståndsansökningar, hållbarhet, kapitalhantering, finans, redovisning, analytics, IT- och informationssäkerhet, bedrägeri, verksamhetsförändring och M&A.

FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta samt hållbarhet står i fokus, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG kan ge er:

 • En samarbetspartner som kan stödja i det dagliga och strategiska arbetet.
 • En samarbetspartner som har ett brett kompetens- och tjänsteutbud inom företagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad, kapitalhantering, rapportering och verksamhetsutförande.
 • En samarbetspartner som erbjuder en helhet och arbetar genom hela kedjan med strategi, analys, implementering och förvaltning, vilket ger mervärde och förståelse för verksamheten.
 • En samarbetspartner som har lång erfarenhet av försäkring, tjänstepension och försäkringsdistribution, god kännedom om best practice och erfarenhet av att tolka, analysera och implementera regelverk på ett enkelt och praktiskt sätt.
 • En samarbetspartner som erbjuder enkla, effektiva och verksamhetsanpassade lösningar.
 • En samarbetspartner som möjliggör för er att stå stark i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta och hållbarhet uppnås, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG:s erbjudande inom försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet består bl a av:

 • Rådgivning och utbildning.
 • GAP-analys och implementering.
 • Resursstöd och outsourcing.
 • Analyser och beräkningar.
 • Kontroll och validering.
 • Tillståndsansökningar.
 • Revision och second opinion.

FCG erbjuder tjänster på såväl projektbasis som utförande av verksamhet och funktioner på outsourcingsbasis och lösningar på basis av managed services.