FCG / Branscher / Försäkring & Tjänstepension

Försäkring & Tjänstepension


Försäkrings- och tjänstepensionsbranschen påverkas av omfattande förändringar i politik, regelverk, ekonomi, sociala faktorer, teknologi, miljö och klimatfrågor. En lång period med låga räntenivåer, låg tillväxt och låg avkastning påverkar såväl försäkrings- och tjänstepensionsaffären som kapitalplaceringsportföljen och affärsmodellen. Även ökade regelverkskrav ställer stora krav på anpassning och integration i den dagliga verksamheten vilket driver kostnaden. Hur kan anpassning och efterlevnad av regelverk ske på bästa sätt? Hur kan en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet bedrivas och samtidigt nå kund- och affärsnytta?

Förutom att se över och utveckla organisation, roller, processer, rutiner, metoder, tekniker och systemlösningar behöver även försäkrings- och tjänstepensionsföretag se över och tydliggöra kopplingen till strategiplanering, riskstrategi, produktutformning och kapitalhantering. Genom detta kan företagen fortsatt stå starka i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås. Samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

I fokus finns bl a ny tjänstepensionsreglering, ny standard för redovisning och värdering av försäkringsavtal (IFRS 17), regelbunden tillsynsrapport till FI (RSR), rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR), kvantitativ rapportering, nya krav vid försäljning av försäkringsprodukter (IDD) och ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag.

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade risk-, compliance- och aktuariekonsulter och har bred förståelse av försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet och regelverk.

FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta står i fokus.

FCG kan ge er:

 • En samarbetspartner som kan stödja i det dagliga och strategiska arbetet.
 • En samarbetspartner som har ett brett kompetens- och tjänsteutbud inom företagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad, balansräkning, kapitalhantering, rapportering och verksamhetsutförande.
 • En samarbetspartner som erbjuder en helhet och arbetar genom hela kedjan från strategi, analys, implementering och förvaltning.
 • En samarbetspartner som har lång erfarenhet av försäkring och tjänstepension, god kännedom om best practice och erfarenhet av att tolka, analysera och implementera regelverk på ett enkelt och praktiskt sätt.
 • En samarbetspartner som erbjuder enkla, effektiva och verksamhetsanpassade lösningar.
 • En samarbetspartner som möjliggör för er att stå stark i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG:s erbjudande inom tjänstepensionsverksamhet består bl a av:

 • Rådgivning och utbildning.
 • GAP-analys och implementering.
 • Resursstöd och outsourcing.
 • Analyser och beräkningar.
 • Kontroll och validering.
 • Tillståndsansökningar.
 • Revision och second opinion.