FCG / Branscher / Värdepapper

Värdepapper


Från januari 2018 gäller nya regler för värdepappersmarknaderna i EU genom direktivet MiFID II och förordningen MiFIR. De nya reglerna berör samtliga företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse och är ett resultat av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. Förändringen av reglerna ändrar rådande spelregler på värdepappersmarknaden. De nya reglerna ställer ökade krav på bland annat organisation, riskhantering och transparens. Det i kombination med en skärpt tillsyn och kravställning från Finansinspektionen innebär nya utmaningar för företagen att hantera.

FCG:s erbjudande

FCG är experter på finanssektorn. Vi har lång erfarenhet från olika roller inom värdepappersområdet vilket gör att vi kan guida ert företag inom allt från riskhantering och regelefterlevnad, till tillståndsfrågor och myndighetsrapportering. Vi har god kännedom om rådande branschpraxis och implementerar krångliga regelverk på ett enkelt sätt med kunden och affären i fokus.

Urval av våra tjänster:

  • Outsourcing av funktioner inom exempelvis risk, compliance och internrevision
  • Projektledning, kvalificerad rådgivning samt interimslösningar
  • Stöd vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen
  • GAP-analyser exempelvis i samband med införande av nya regelverk såsom MiFID II, MiFIR och Dataskyddsförordningen
  • Genomlysning av verksamheten utifrån regelverk och branschpraxis
  • Upprättande eller granskning av styrande dokument
  • Löpande rådgivande stöd till styrelse, företagsledning och kontrollfunktioner
  • Skräddarsydda utbildningsinsatser
  • Stöd i framtagande av styrdokument, riskanalyser med mera
  • Myndighetsrapportering och ägarrapportering