FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / IFRS 17

IFRS 17


IFRS 17 är en ny standard för redovisning och värdering av försäkringsavtal, och ersätter nuvarande IFRS 4. IFRS 17 publicerades i maj 2017 och tillämpning sker från 1 januari 2022.

IFRS 17 har flera syften:

 • Säkerställa en värdering som fångar alla delar av försäkringsavtalet. Exempel på delar för vilka en mer transparent redovisning av det ekonomiska värdet önskas uppnås är inbäddade optioner och garantier.
 • Säkerställa transparent redovisningsinformation om försäkringsavtalet. Försäkringsavtalets resultatpåverkan ska vara tydlig liksom vilka risker och omfattningen av dessa som följer av avtalet. Vad som är resultatet av försäkringsverksamheten respektive resultatet av investeringar av erhållna premier ska även bli tydligare.
 • Säkerställa jämförbarhet mellan olika produkter, bolag och jurisdiktioner. IFRS 17 ersätter flertalet handhavande mellan produkter och bolag som existerar för närvarande. Vidare kommer IFRS 17 medföra att försäkringsavtal blir lättare att jämföra med andra avtalstyper.

För att uppnå detta kräver den nya standarden:

 • Att en nuvärdesmetod som beaktar all tillgänglig information, och som är konsistent med observerbar marknadsinformation, används vid värderingen.
 • Att kostnader presenteras efterhand som de uppstår och att försäkringsavtalets resultat presenteras så att det reflekterar bolagets förväntade utfall av det åtagande som bolaget påtagit sig.
 • Att avtal grupperas och särredovisas baserat på homogena risker, lönsamhet och tid för utfärdande.

FCG erbjuder följande tjänster inom tolkning och anpassning till IFRS 17:

 • Utbildning och rådgivning
 • Vägledning avseende val av värderingsmodeller beaktat produktflora
 • GAP-analys mot IFRS 4 och Solvens II
 • Projektledning, koordinering och planering av IFRS 17-arbetet
 • Systemutvärdering och systemplanering samt analys av befintliga IT-system
 • Kravdetaljering och systemimplementation
 • Kontroller, validering och second opinion
 • Koordinering med andra IFRS-standarder, tex. IFRS 9 och IFRS 15
 • Löpande uppdateringar och rådgivning kring implementationsdetaljer och införandet i svensk lag