FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / IFRS 17

IFRS 17


IFRS 17 är en ny standard för redovisning och värdering av försäkringsavtal, och ersätter nuvarande IFRS 4. IFRS 17 publicerades i maj 2017 och tillämpning sker från 1 januari 2021.

IFRS 17 har flera syften:

 • Säkerställa en värdering som fångar alla delar av försäkringsavtalet. Exempel på delar för vilka en mer transparent redovisning av det ekonomiska värdet önskas uppnås är inbäddade optioner och garantier.
 • Säkerställa transparent redovisningsinformation om försäkringsavtalet. Försäkringsavtalets resultatpåverkan ska vara tydlig liksom vilka risker och omfattningen av dessa som följer av avtalet. Vad som är resultatet av försäkringsverksamheten respektive resultatet av investeringar av erhållna premier ska även bli tydligare.
 • Säkerställa jämförbarhet mellan olika produkter, bolag och jurisdiktioner. IFRS 17 ersätter flertalet handhavanden mellan produkter och bolag som existerar för närvarande. Vidare kommer IFRS 17 medföra att försäkringsavtal blir lättare att jämföra med andra avtalstyper.

För att uppnå detta kräver den nya standarden:

 • Att en nuvärdesmetod som beaktar all tillgänglig information, och som är konsistent med observerbar marknadsinformation, används vid värderingen.
 • Att kostnader presenteras efterhand som de uppstår och försäkringsavtalets resultat presenteras så att det reflekterar bolagets förväntade utfall av det åtagande som bolaget påtagit sig.

FCG erbjuder följande tjänster inom tolkning och anpassning till IFRS 17:

 • Rådgivning & Utbildning
 • GAP-analys & Planeringsstöd
 • Projektledning & Resursstöd
 • Systemutvärdering & Systemplanering
 • Kravdetaljering & Implementation
 • Kontroller & Validering
 • Rapportering
 • Revision & Second Opinon
 • Förhållning till andra IFRS-standarder, tex. IFRS 9 och IFRS 15
 • Löpande uppdateringar och rådgivning kring implmentationsdetaljer och införandet i svensk lag

Vill du veta mer?

Johan Lindqvist

Director & Team Leader

Risk

+46 766 30 91 53

johan.lindqvist@fcg.se