FCG / ERBJUDANDE / Aktuella ämnen / Modellvalidering – Solvens 2

Modellvalidering – Solvens 2


Tillämpning av standardformeln

I samband med ikraftträdandet av Solvens 2 valde de flesta försäkringsföretagen att använda sig av regelverkets standardformel för att beräkna sitt regulatoriska solvenskapitalkrav, SCR. Även om standardformeln är just en standardiserad modell, krävs att försäkringsföretagen tar ställning till antaganden och klassificeringar som ska tillämpas inom standardformelns olika riskmoduler.

Standarformeln är i jämförelse med interna modeller relativt enkel att använda men kan i många fall vara svår att förstå och analysera med dess givna korrelationmatriser och stressparametrar. Som en del av försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömning (ORSA) krävs emellertid förståelse för de antaganden som ligger till grund för SCR-beräkningen; försäkringsföretagen ska bedöma i vilken grad deras riskprofil avviker från den riskprofil som representeras av standardformeln.

I enlighet med Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 17 kap. 22 § och 24 § kan Finansinspektionen fatta beslut om kapitaltillägg eller att försäkringsföretagen ska använda företagsspecifika parametrar om företagets riskprofil avviker väsentligt från de underliggande antagandena i standarformeln.

En djupare förståelse för standardformelns underliggande antaganden och en utvärdering av dess lämplighet är inte bara ett krav enligt regelverket utan är en förutsättning för en god intern styrning och kontroll. Med en bättre förståelse för standardformelns uppbyggnad och begränsningar möjliggörs en effektivare kapitalhantering och styrning av både försäkring- och placeringsaffären.

Förändringar i standardformeln och alternativa modeller

I enlighet med artikel 111.3 i Solvens 2-direktivet ska EU-kommissionen senast i december 2020, ta ställning till och bedöma huruvida underliggande antaganden och metoder i standardformeln är lämpliga och i samband med detta föreslå eventuella förändringar. Detta arbete har redan påbörjats och den 30 oktober 2017 publicerade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) ett första förslag på förändringar i standardformeln.

I samband med EIOPA:s översyn av standardformeln är det lämpligt att se över, analysera och förbättra sin egen implementation och tillämpning. Med en djupare förståelse för underliggande antaganden möjliggörs en utvärdering av alternativa metoder via företagsspecifika parametrar eller interna modeller och ger företaget bättre förutsättningar för en god riskstyrning.

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade risk-, compliance- och aktuariekonsulter och har bred förståelse av Solvens 2. FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta står i fokus.

FCG:s erbjudande inom modellvalidering består bl. a av:

Validering av standardformelns tillämpning och implementation

 • Validering av metoder och antaganden för värdering av risker inom standardformeln
 • Validering av klassificeringar inom standardformelns riskmoduler

Standardformelns lämplighet

Analys av lämpligheten avseende underliggande antaganden i förhållande till företagets riskprofil, där FCG kan bistå med:

 • Kvalitativ analys – Jämförelse mellan egen riskprofil och standardformelns underliggande antaganden
 • Kvantitativ analys – Simulering och aggregering av solvensbehov utifrån egen bedömning av riskkategorier

USP (Undertaking Specific Parameters)

Om analysen av de underliggande antagandena i standardformeln visar att de avviker markant från företagets riskprofil, kan FCG hjälpa bolaget med:

 • Framtagande av företagsspecifika parametrar (USP)
 • Kartläggning av utökade krav på rapportering vid tillämpning av USP
 • Implementering och ansökan om USP

Partiell intern modell/Intern modell

 • Stöd vid förstudie och analys
 • Stöd vid implementation
 • Kartläggning av utökade krav på rapportering vid tillämpning av interna modeller
 • Validering av befintliga interna modeller.