FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / AML (Penningtvätt och finansiering av terrorism)

AML (Penningtvätt och finansiering av terrorism)


En ökad globalisering och ett digitaliserat samhälle har medfört att brotten kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat markant de senaste åren. Kraven i regelverken har därför tvingats anpassas och stramas åt. Tillsynen på området har följt i samma spår. Ansvaret för att införa åtgärder, rutiner och processer i syfte att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering ligger hos den enskilda verksamhetsutövaren. Sedan 1 augusti 2017 gäller nya regler på området i form av en ny lag samt nya föreskrifter från tillsynsmyndigheterna. Såsom den ledande nordiska rådgivaren inom finanssektorn hjälper vi alltifrån de största bankerna till nystartade företag med sig hantering av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen nämner i sin nationella riskbedömning att cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Detta är pengar från exempelvis människohandel, prostitution, svartarbete och bedrägerier. Även miljontals kronor passerar systemet för terrorismfinansiering.  Arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering är viktigt för samhället, den finansiella marknaden och individen.

Genom det fjärde penningtvättsdirektivet samt den nya svenska lagen och finansinspektionens föreskrifter förstärks det riskbaserade förhållningssättet, vilket exempelvis innebär att kraven på riskbedömningens utformning och innehåll förtydligas. Vidare innehåller regleringen nya krav på organisation, roller och ansvar. Personer inom verksamheten som arbetar med motverkande av penningtvätt och terrorismfinansiering ska löpande genomföra anpassad utbildning samt lämplighetsprövas.

Två nya roller, s.k. särskilt utsedd befattningshavare och oberoende granskningsfunktion, ska utses om det är påkallat beaktat verksamhetens storlek och art. Därutöver inför Finansinspektionen ett nytt krav på periodisk rapportering som innebär att företagen årligen ska fylla i en blankett där det efterfrågas uppgifter kopplade till verksamhetens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver det nya regelverket har Finansinspektionen i sin tillsyn under de senaste åren förtydligat kraven på att företagen har en god intern styrning och kontroll kopplat till området.

FCG:s erbjudande omfattar såväl analys-, implementerings- och förvaltningsfasen. Inom analysfasen stödjer vi med att genomföra riskbedömningar, GAP-analyser, process- och rutinkartläggningar samt säkerställa kopplat till området.

Inom implementeringsfasen stödjer vi med att anpassa och utforma företagens verksamhet till det önskade läget. Det handlar om att stödja i projekt, implementera processer, rutiner och system, upprätta strategi- och styrdokument samt inrätta organisation, roller och ansvar. Inom förvaltningsfasen stödjer vi med att genomföra kontroller, transaktionsövervakning och analys samt utbildning och löpande stöd.

Med vår expertkompetens och erfarenhet, kan vi på FCG hjälpa företag att anpassa och styra sina resurser för att skapa en samordnad och effektiv organisation i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi erbjuder råd och stöd som anpassas efter verksamhetens risker samt företagets storlek, komplexitet och behov.

FCG har mångårig erfarenhet inom samtliga områden kopplat till och terrorismfinansiering, innefattande såväl upprättande av riskbedömning, verktyg för riskanalys, transaktionsmonitorering, intern och extern rapportering, samt upprättande av styrdokument och etablering av ansvar och roller. Våra konsulter har bakgrund inom olika funktioner i finansiella företag och tillsynsmyndighet. Vi kan med våra väl etablerade metoder och tillvägagångssätt erbjuda företag ett resurseffektivt och säkert sätt att minimera riskerna penningtvätt och terrorismfinansiering samt säkerställa att företag uppfyller gällande regelverkskrav.

Vill du veta mer?

Image

Therése Marcks von Würtemberg

Partner & Business Manager
Compliance
+46 766 35 19 30
therese.marcks@fcg.se