FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / Tjänstepensionsreglering

Tjänstepensionsreglering


Den 13 januari 2019 träder en ny tjänstepensionsreglering i kraft. Den nya tjänstepensionsregleringen kommer att utgå från IORP II-direktivet, nationella bestämmelser utifrån förslaget i betänkandet ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” (SOU 2014:57) och en kompletterande förstärkt solvensreglering. Därtill kommer ytterligare tekniska genomförandestandarder och EIOPA-riktlinjer på europeisk nivå som är direkt tillämpliga i Sverige.

Den nya rörelseregleringen för tjänstepensionsföretag kommer att remitteras i Sverige under 2018 och kommer att beröra följande verksamhetsformer:

 • Försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet (aktiebolag, ömsesidigt bolag eller förening),
 • Understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet (tjänstepensionskassor och andra pensionskassor kopplade till en yrkesgrupp)
 • Företagsanknutna pensionsstiftelser (kommer senare att få eget regelverk).

För tillfället gäller en period med övergångsreglering vilken upphör den 30 juni 2019 för understödsföreningar och den 31 december 2022 för försäkringsföretag.

IORP II-direktivet

Den 8 december 2016 antog ministerrådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor formellt det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II). Efter publicering i EU:s officiella tidning påbörjas en tvåårig genomförandetid, vilket innebär att IORP II-direktivet kommer börja gälla från januari 2019.

IORP II-direktivet innebär en modernisering och uppdatering av nuvarande tjänstepensionsdirektiv. Ändringarna avser främst att klargöra reglerna för gränsöverskridande verksamhet, säkerställa god företagsstyrning och riskhantering, förbättra informationen till medlemmar och förmånstagare, säkerställa effektiv tillsyn samt att stärka tjänstepensionsinstitutens roll som långsiktiga investerare.

Kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag

Som en del av den nya tjänstepensionsregleringen har Finansinspektionen tagit fram ett förslag till kapitalkravsreglering för företag som tillhandahåller tjänstepensioner. Förslaget publicerades den 1 september 2017 och avser att ge fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner. Kapitalkravet i förslaget består av ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav samt därutöver krav på en kapitalbas.

Krav på kvantitativ rapportering av tjänstepensionsinformation

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har tagit fram ett förslag på krav på rapportering av tjänstepensionsinformation. Förslaget är riktat till nationella tillsynsmyndigheter, och det återstår att se hur detta kommer att spilla över på tjänstepensionsföretagen.

I varje medlemsstat omfattas tjänstepensionsföretag som har en balansomslutning som är större än 1.000 miljoner EUR (ca 10 miljarder SEK) eller åtminstone de fem största tjänstepensionsföretagen i termer av balansräkning, om inte ett tjänstepensionsföretags enskilda balansomslutningen är mindre än 100 miljoner EUR (ca 1 miljard SEK).

EIOPA föreslår att rapporteringskraven träder i kraft den 31 december 2018, så att den första årliga rapporteringen per 2018 kvartal 4 sker under 2019.

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade risk-, compliance- och aktuariekonsulter och har bred förståelse av tjänstepensionsverksamhet och regelverk.

FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta står i fokus.

FCG kan ge er:

 • En samarbetspartner som kan stödja i det dagliga och strategiska arbetet.
 • En samarbetspartner som har ett brett kompetens- och tjänsteutbud inom företagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad, balansräkning, kapitalhantering, rapportering och verksamhetsutförande.
 • En samarbetspartner som erbjuder en helhet och arbetar genom hela kedjan från strategi, analys, implementering och förvaltning.
 • En samarbetspartner som har lång erfarenhet av tjänstepension, god kännedom om best practice och erfarenhet av att tolka, analysera och implementera regelverk på ett enkelt och praktiskt sätt.
 • En samarbetspartner som erbjuder enkla, effektiva och verksamhetsanpassade lösningar.
 • En samarbetspartner som möjliggör för er att stå stark i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG:s erbjudande inom tjänstepensionsverksamhet består bl a av:

 • Rådgivning och utbildning.
 • GAP-analys och implementering.
 • Resursstöd och outsourcing.
 • Analyser och beräkningar.
 • Kontroll och validering.
 • Tillståndsansökningar.
 • Revision och second opinion.