FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / Tjänstepensionsreglering

Tjänstepensionsreglering


Under 2019 kommer såväl pensionsstiftelser som understödsföreningar som driver tjänstepensionsverksamhet (tjänstepensionskassor) att få nya regleringar. Dessa regleringar tar sin utgångspunkt i IORP II-direktivet som träder i kraft i EU den 13 januari 2019.

För pensionsstiftelser kommer nya regler för Sverige att inarbetas i lagen om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen).

För nuvarande tjänstepensionskassor kommer för Sverige en helt ny lag för tjänstepensionsföretag. Tjänstepensionsföretag kommer även att behöva förhålla sig till lagen (2010:2043) om försäkringsrörelse (FRL) och lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Arbetet med de båda lagförslagen är samordnat och lagändringarna beräknas kunna träda i kraft tidigast den 1 juli 2019.

Övergångsreglering

Pensionsstiftelser

För pensionsstiftelser föreslås ingen särskild övergångsreglering.

Tjänstepensionsföretag

Med tjänstepensionsföretag avses tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening.

För tjänstepensionskassor föreslås en övergångsperiod till den 30 november 2019, då de antingen kan omvandlas till tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen eller till försäkringsföretag enligt FRL alternativt välja att gå i likvidation. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

För övriga understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet föreslås en övergångsperiod till den 31 december 2020.

Försäkringsföretag

Försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet föreslås få en förlängd övergångsperiod till den 31 december 2022, då de kan omvandlas till tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen eller kvarstå som försäkringsföretag enligt FRL.

Pensionsstiftelsers tryggande om pension

En pensionsstiftelse är en stiftelse som har grundats av en arbetsgivare och som har som uteslutande ändamål att trygga arbetsgivarens utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

Sammanfattning av oförändrade bestämmelser i tryggandelagen.

Sammanfattning av nya eller ändrade bestämmelser i tryggandelagen, där den stora förändringen berör företagsstyrning.

Tjänstepensionsförsäkring

Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring som har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar.

Detta innefattar ålders-, sjuk- och efterlevandepension samt vissa sjuk- och premiebefrielseförsäkringar. Däremot innefattar detta inte t ex arbetslöshetsförsäkring, privat pensionsförsäkring eller försäkringar som tecknas för egen räkning för egenföretagare.

IORP II-direktivet syftar till minimiharmonisering inom EU, och för Sverige föreslår Finansdepartementet att lägga till ett antal nationella bestämmelser bl a gällande företagsstyrning, riskhantering, riskkänsligt kapitalkrav och gruppregler.

Sammanfattning av förslaget på ny lag för tjänstepensionsföretag.

Särskilt om ny kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag

Genom lagen om tjänstepensionsföretag föreslås en kapitalkravsreglering bestående av garantibelopp, minimikapitalkrav och ett riskkänsligt kapitalkrav, vilka ska fundera som en lägsta nivå på kapitalbasen som buffert mot framtida förluster.

Det riskkänsliga kapitalkravet utgår från nuvarande trafikljusmodell, men till skillnad från trafikljusmodellen som är ett tillsynsverktyg föreslås det riskkänsliga kravet vara lagfäst. Detta ger Finansinspektionen andra möjligheter till ingripande. Konfidensnivå föreslås vara 98 procent, och det riskkänsliga kapitalkravet beräknas genom en sammanläggning av separata kapitalkrav för marknadsrisker, försäkringsrisker och operativa risker, med justering för diversifieringseffekter mellan kapitalkraven för marknadsrisker och försäkringsrisker.

Skattemässigt likställt med livförsäkringsföretag

För att uppnå skatteneutralitet mellan aktörer som bedriver tjänstepensionsverksamhet föreslår regeringen att även tjänstepensionsföretag ska tillämpa de särskilda bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) som gäller för livförsäkringsföretag.

Regeringen föreslår även att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag inkomstskatterättsligt ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring.

Vidare föreslår regeringen att om ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag förvärvar ett helt försäkringsbestånd från ett annat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska detta inte medföra stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtter som ingår i förvärvet.

 

Krav på kvantitativ rapportering av tjänstepensionsinformation för tjänstepensionsinstitut (pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag)

EIOPA beslutade den 10 april 2018 om krav på rapportering av tjänstepensionsuppgifter från tjänstepensionsinstitut, vilket för Sverige kan komma att omfatta såväl tjänstepensionsföretag som pensionsstiftelser.

Kraven riktar sig till de nationella tillsynsmyndigheterna (vilket i Sverige är Finansinspektionen) och dessa ska samla in uppgifterna för varje land och vidarebefordra dem till EIOPA.  Finansinspektionen kommer senare att komma ut med förtydligande föreskrifter.

EIOPA har beslutat att den första kvartalsrapporteringen av tjänstepensionsuppgifter ska ske per tredje kvartalet 2019 och att den första årsrapporteringen ska ske per helåret 2019. I Sveriges diskuteras dock en förskjutning så att den första rapporteringen sker först under andra kvartalet 2020.

 

Tips på vägen

 • Läs alla regler sammantaget och parallellt för att se kravbilden.
  • Lag om tjänstepensionsföretag, Försäkringsrörelselagen, Lag om försäkringsförmedling plus FI:s FFFS och EIOPA:s riktlinjer.
 • Börja med det konkreta.
  • Beräkna riskkänsligt kapitalkrav och ta fram balansräkningen.
  • Ta fram kvantitativ rapportering av tjänstepensionsuppgifter till EIOPA/FI.
 • Se över företagsstyrningen.
  • Se över organisationen med roller och ansvar (inkl lämplighet, funktioner och utläggning av verksamhet).
  • Se över och uppdatera styrdokument.
  • Få till riskhantering avseende all riskexponering.
  • Genomför den egna riskbedömningen tillsammans med styrelsen.
 • Se på innehåll till solvens- och verksamhetsrapport och övrig informationsgivning.
  • Lyft fram de områden som fortfarande är utestående.
 • Effektivisera förvaltningen av den nya normala verksamheten.
  • T ex lägg ut förvaltning av verksamhet och funktioner på externa aktörer.

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade riskhanterings-, compliance- och aktuariekonsulter och har bred förståelse av försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet och regelverk.

FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta samt hållbarhet står i fokus, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG:s erbjudande följande tjänster till tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser: