FCG / ERBJUDANDE / LÖSNINGAR / Whistleblowerportalen

Whistleblowerportalen


Kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, värdepapperscentraler och kontoförande institut är enligt lag skyldiga att tillhandahålla särskilda rapporteringssystem för anmälningar om misstänkta oegentligheter i verksamheten. Genom att ha ett visselblåsarsystem minskar risken för oegentligheter i verksamheten.

FCG tillhandahåller en användarvänlig webbaserad Whistleblowerportal, där de anställda på ett säkert och enkelt sätt kan rapportera om allvarliga överträdelser. När FCG:s specialister tar emot rapporten, görs en inledande bedömning av de inkomna uppgifterna. Om det rör sig om en allvarlig överträdelse, utreds ärendet vidare och återrapporteras sedan till företagets ledning, styrelse eller compliancefunktion.

Vi erbjuder en färdig paketlösning som inkluderar implementering, ärendebehandling och rådgivning. Eftersom FCG är en oberoende part skapas trygghet för företagets anställda som vill rapportera oegentligheter.

Whistleblowerportalen: roller och process över whistleblowerportalen

Whistleblowerportalen: roller och process över whistleblowerportalen

Den som rapporterar via Whistleblowerportalen garanteras alltid anonymitet gentemot sin arbetsgivare. Den anställde kan därutöver välja att rapportera anonymt till FCG om så önskas. En anmälare kan även kommunicera med FCG via en unik inloggning på Whistleblowerportalen där meddelanden och dokumentation kan lämnas.

I Whistleblowerportalen hanteras personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All kommunikation och lagring av information via portalen är krypterad och lösenordskyddad. Whistleblowerportalen lagrar inte IP-adresser och använder sig inte av cookies.

Vill du veta mer?

Therése Marcks von Würtemberg

Partner

+46 766 35 19 30

therese.marcks@fcg.se

Anna Sundberg

Associate

Compliance

+46 76 649 11 61

anna.sundberg@fcg.se