FCG / ERBJUDANDE / OUTSOURCING / Aktuarie

Aktuarie


Aktuarier kan för många företag vara både kostsamma och även svåra att få tag på. Genom en outsourcad lösning, som idag är självklar för de flesta företag inom den finansiella sektorn, kan arbetet utföras mer effektivt och dessutom till en lägre kostnad.

Funktion

Aktuariefunktionen är en central funktion och bedriver sitt arbete oberoende och objektivt från verksamheten samtidigt som den ska fungera som en värdeskapande resurs. FCG har diplomerade aktuarier som arbetar proaktivt, framåtblickande och riskbaserat utifrån försäkringsföretagets storlek, art och komplexitet och agerar styrande såväl som stödjande och kontrollerande gentemot styrelse, VD, ledning och verksamheten.

Kompetens

Vi erbjuder självständigt och oberoende utförande av uppgifter inom aktuariefunktionen. Våra konsulter är lämpliga i enlighet med Finansinspektionens krav på lämplighetsprövning av personer som utför arbete åt nyckelfunktioner, och våra interna rutiner försäkrar kvalitet gentemot er som kund.

Tjänster

FCG har ett brett erbjudande för utläggning av utförande av uppgifter inom aktuariefunktionen omfattande metoder, beräkningar och bedömningar av försäkringstekniska avsättningar, värdering av försäkringsrisker och återförsäkringsskydd och andra riskreduceringstekniker. Vi erbjuder följande tjänster:

  • Ta fram och följa aktivitetsplan utifrån genomförd GAP-analys och riskanalys
  • Utföra kontroller, granskningar, utvärderingar och valideringar enligt aktivitetsplan
  • Upprätta och revidera interna styrdokument
  • Bevakning av gällande, nya och kommande regler
  • Rådgivning, utbildning och driva workshops
  • Rapportering till styrelse och VD och andra funktioner
  • Extern rapportering
  • Myndighetskontakter

Vill du veta mer?

Johan Lindqvist

Director & Team Leader

Risk

+46 766 30 91 53

johan.lindqvist@fcg.se