FCG / ERBJUDANDE / OUTSOURCING / Internrevision

Internrevision


Internrevisionsarbetet är centralt för finansiella företag och kategoriseras ofta som ”den tredje och sista försvarslinjen”. Funktionen är styrelsens verktyg för att säkerställa en god styrning och kontroll. Genom en oberoende och objektiv granskning av den egna verksamheten kan en god regelefterlevnad, riskhantering och bolagsstyrning säkerställas.

En funktion för internrevision ställs inför stora utmaningar på grund av alla förändringar inom de regelverk som berör ett bolag inom den finansiella sektorn. FCG hjälper er att utföra en komplett internrevision och bistå den egna funktionen med specialistkunskap. Detta kan göras via outsourcing. Men också genom att vi stödjer er i vissa delar av arbetet. Det kan exempelvis röra sig om följande tjänster.

  • Regelefterlevnad (Compliance)
  • Riskhantering för samtliga risktyper: kreditrisk, försäkringsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och operativ risk
  • Modellvalidering – värderingsmodeller, Solvens 2 internmodell, riskberäkningar, stresstestmodeller
  • Datahantering och kontroll
  • Flertalet regelverk – Basel I till III, CRD I till IV, Solvens II, UCITS IV, MiFID

Vill du veta mer?

Jesper Dahllöf

Partner & Business Manager

Compliance

+46 766 35 05 05

jesper.dahllof@fcg.se