FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Aktuariella tjänster

Aktuariella tjänster


Försäkringsbranschen står inför stora utmaningar och ökade regelverkskrav gällande försäkringstekniska områden av verksamheten. Det gäller till exempel analys av försäkringsrisker, beräkning av försäkringstekniska avsättningar, beräkning av kapitalkrav, aktuariella kontroller och datakvalitet.

Förutom att se över och utveckla allt från aktuariella modeller och metoder till tekniker och systemlösningar behöver även försäkringsföretag se över och tydliggöra kopplingen till sin strategiska planering, riskstrategi, produktutformning och kapitalhantering. På så sätt detta kan försäkringsföretag fortsatt stå starka i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås. Samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

Genom oberoende rådgivning hjälper vi er med styrning, värdering, hantering och rapportering av försäkringsrisker, oavsett associationsform och försäkringsverksamhet.

FCG har ett brett kompetenserbjudande inom det aktuariella området.

  • Företagsstyrning – såsom riskbaserad styrning, styrdokument, regelefterlevnad, beslutsunderlag, portföljtransferering.
  • Riskhantering och kontroll avseende försäkringsrisker – såsom återförsäkring och riskmitigering, känslighetsanalyser, stresstest och scenarioanalyser.
  • Aktuariella beräkningar – såsom prissättning, beräkning av försäkringstekniska avsättningar, hantering av överskott, lönsamhets- och kostnadsanalyser, riskberäkningar, ALM-analyser, produktutformning, pensionsskuldsvärderingar och IFRS 17.
  • ORSA – såsom projicering av balansräkning och utlåtande av efterlevnad av försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav.
  • Operational excellence – såsom roller, processer, rutiner och dokumentation, datakvalitet och informationssäkerhet, systemstöd.
  • Uppföljning och kontroll – såsom aktuariella kontroller, validering av FTA.
  • Rapportering – såsom bokslut, rapporteringen från operativ aktuarie, rapportering från aktuariefunktionen, ORSA, SFCR, RSR, QRT.
  • Stöd – såsom resurser i förändringsarbete, interimsresurser eller outsourcing av aktuariefunktion

Vill du veta mer?

Johan Lindqvist

Director & Team Leader

Risk

+46 766 30 91 53

johan.lindqvist@fcg.se