FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Aktuariella tjänster

Aktuariella tjänster


Försäkringsbranschen står inför stora utmaningar i omvärldsförändringar och ökade regelverkskrav som inte minst träffar de försäkringstekniska delarna av verksamheten. Det gäller till exempel riskhantering avseende försäkringsrisker, analys av försäkringsrisker, beräkning av försäkringstekniska avsättningar, beräkning av kapitalkrav, aktuariella kontroller, datakvalitet och aktuariell rapportering.

Förutom att se över och utveckla allt från aktuariella modeller och metoder till tekniker och systemlösningar behöver även försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag se över och tydliggöra kopplingen till sin strategiska planering, riskstrategi, produktutformning, kapitalhantering och egna risk- och solvensbedömning (ORSA). På så sätt detta kan försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag fortsatt stå starka i konkurrensen och säkerställa att kund- och affärsnytta uppnås. Samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

Bland befintliga och kommande viktiga externa regler som berör det aktuariella området kan bl a nämnas ny tjänstepensionsreglering, ny standard för redovisning och värdering av försäkringsavtal (IFRS 17), regelbunden tillsynsrapport (RSR) till FI, rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) till marknaden och kvantitativ rapportering (QRT).

FCG:s erbjudande

FCG har ett av marknadens största team med kvalificerade riskhanterings- och aktuariekonsulter, och har bred förståelse av försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet och regelverk.

FCG levererar skräddarsydda lösningar anpassade efter verksamhetens behov där kund- och affärsnytta samt hållbarhet står i fokus, samtidigt som externa och interna regler efterlevs.

FCG har ett brett kompetenserbjudande inom det aktuariella området.

  • Företagsstyrning – såsom riskbaserad styrning, styrdokument, regelefterlevnad, beslutsunderlag och portföljtransferering.
  • Riskhantering och kontroll avseende försäkringsrisker – såsom återförsäkring och riskmitigering, känslighetsanalyser, stresstest och scenarioanalyser.
  • Aktuariella beräkningar – såsom prissättning, beräkning av försäkringstekniska avsättningar, hantering av överskott, lönsamhets- och kostnadsanalyser, riskberäkningar, ALM-analyser, produktutformning och pensionsskuldsvärderingar.
  • ORSA – såsom projicering av balansräkning och utlåtande av efterlevnad av försäkringstekniska avsättningar, återförsäkring och kapitalkrav.
  • Operational excellence – såsom roller, processer, rutiner och dokumentation, datakvalitet och informationssäkerhet, systemstöd inom det aktuariella arbetet.
  • Uppföljning och kontroll – såsom aktuariella kontroller och validering av försäkringstekniska avsättningar.
  • Rapportering – såsom bokslut, rapporteringen från operativ aktuarie, rapportering från aktuariefunktionen, ORSA, SFCR, RSR och QRT.
  • Stöd – såsom resurser i förändringsarbete, interimsresurser, outsourcing av aktuariefunktion eller utförande av verksamhet som managed services.

Genom oberoende rådgivning hjälper vi er med styrning, värdering, hantering, kontroll och rapportering av försäkringsrisker, oavsett associationsform och försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet.