FCG / Erbjudande / Specialistområden / Compliance

Compliance


Hur påverkas bolag inom den finansiella sektorn då en helt ny generation av regelverk trätt ikraft? Vad får MiFID- och AIFMD-direktiven samt Basel III-regleringen för konsekvenser och vad har de för påverkan?

Det vi konstaterar är att de nya regelverken ställer omfattande krav vad gäller intern styrning och kontroll såsom processer och rutiner, dokumentation, informationsgivning, riskhantering och rapportering. Finansinspektionens tillsyn utvecklas till att bli alltmer omfattande och specifik. Och vi ser också att allt fler verksamheter och sektorer faller inom regelverkskraven.

Flera av FCG:s konsulter har haft ledande positioner både på Finansinspektionen och som ansvariga för regelefterlevnad hos olika typer av finansiella företag. Därför har vi både erfarenhet och den specialistkompetens som krävs för att ta fram specifika lösningar för ert bolag.

Vi erbjuder fullservicelösningar inom bland annat:

 • Kvalificerad rådgivning inom finansiella regelverk
 • Löpande compliancestöd till styrelse, företagsledning och kontrollfunktioner
 • Interimslösningar, exempelvis bemanning av compliancefunktioner eller juristavdelningar
 • Projektledning och stöd vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen
 • Rättsutredningar
 • Kartläggning av marknadspraxis
 • Gap-analys, exempelvis i samband med nya regelverk eller vid genomlysning av befintlig verksamhet
 • Utbildningar, exempelvis inom MiFID II, IDD, GDPR, AIFMD, styrelseutbildningar etc.
 • Framtagande av ramverk för exempelvis kontrollfunktioner, produktstyrning och hantering av intressekonflikter
 • Framtagande av styrande dokument
 • Kvalificerad rådgivning i er dialog med Finansinspektionen

Vill du veta mer?

Therése Marcks von Würtemberg

Partner & Business Manager

Compliance

+46 766 35 19 30

therese.marcks@fcg.se

Anna Fryklund

Partner & Team Leader

Compliance

+46 766 35 05 01

anna.fryklund@fcg.se