FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / FCG M&A Advisory

FCG M&A Advisory


Vi hjälper framgångsrikt till i de olika faserna i M&A-processen, från identifiering och planering till genomförande och strukturering samt implementering efter tillträde. Vi säkerställer även samtlig dialog med tillsynsmyndigheter. Genom vår ledande ställning som rådgivare till flertalet av de finansiella företagen i Norden kan vi hantera de särskilda utmaningar som råder i finansbranschen – ett måste för att vara en framgångsrik ägare.

Särskilda utmaningar i finansbranschen

Inom finansbranschen råder det särskilda utmaningar kopplade till den regulatoriska utvecklingen vilket ställer höga krav ur ett transaktions-, ägar- och finansieringsperspektiv. Regelverken leder även till en konstant förändring vilket medför att organisationen behöver ställas om och utveckla sin kompetens. Vidare är den tekniska innovationskraften från digitalisering och IT samt introduktionen av nya aktörer på marknaden, i form av FinTech bolag, faktorer som påverkar en eventuell transaktion. Finansbranschens aktörer kan idag inte ”kunna allt” utan behöver söka effektiva samarbeten.

Den tekniska utvecklingen bidrar till effektivare processer och försäljning, vilket bryter upp de traditionella värdekedjorna. Utvecklingen leder även till förändrade kundbeteenden och behov som kräver att företagen anpassar sig mot målgruppen på ett tydligare sätt. Kundmötet flyttar ut från kontoret till den digitala världen och kundupplevelsen behöver anpassas för att tydligare möta kundens förändrade behov.

Den ekonomiska lågräntemiljön och expansiv penningpolitik i efterdyningarna av finanskrisen har inneburit efterfrågan av nya produkter samtidigt som vi initialt såg en flykt till kvalitet som nu har skiftat över till jakt på avkastning. Konsekvenserna av lågräntemiljön har i vissa länder inneburit en ökad skuldsättning i vissa grupper.
Den politiska oron i omvärlden bidrar till osäkerhet och medför att investeringar skjuts på framtiden. Företagen vill ha förutsägbara spelregler och dras till trygghet och fattar beslut utifrån var trolig stabilitet kan uppnås.

Den regulatoriska sidan medför att barriärerna ökar samtidigt som den tekniska utvecklingen möjliggör för icke-traditionella aktörer att komma in. Teknikintensiva aktörer och  start-ups kan nu framgångsrikt vinna mark i delar av värdekedjorna. Globaliseringen och teknikutvecklingen bidrar även till ökad konkurrens från globala aktörer samt medför ökat kostnadstryck.

Hur FCG hjälper Er

FCG är idag unikt positionerade för att stötta alla typer av transaktioner inom finansbranschen. Detta genom vår närvaro hos de flesta finansiella aktörerna i Norden, där vår ambitionsnivå är att stötta branschen med de facto standarden, samt vår djupa erfarenhet från alla steg som en transaktion omfattar.

Phase 1 Pre Deal – Identification, Business case and valuation

I den inledande fasen bistår vi våra klienter med identifiering av potentiella förvärvskandidater, transaktionsplanering, stöd vid upprättande av business case samt rådgivning vid värderingsfrågor.

Genom vårt breda kontaktnät och insyn i branschens utmaningar, har vi god kännedom om vilka företag som kan vara möjliga förvärvskandidater samt en unik förståelse för vilka utmaningar olika aktörer står inför. Med vår branschinsyn kan vi bistå klienter att identifiera och etablera kontaktytor för att undersöka säljintresse samt hålla oss löpande uppdaterade om praxis och Finansinspektionens prioriterade områden.

Vår expertis inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning har gett oss en unik kunskap om den finansiella sektorn, den regulatoriska utvecklingen, förändringar i transaktionsmönster och produktmarginaler. Med utgångspunkt i denna kunskap kan vi bistå klienter att upprätta business cases samt utmana antaganden i befintligt business case för att säkerställa relevans och träffsäkerhet.

Vi stödjer klienter i värderingsfrågor och har ett starkt kvantitativt team. Vi skräddarsyr ekonomiska prognoser och värderingsmodeller efter de specifika omständigheterna i respektive transaktion. Vi använder såväl beprövade som  nya metoder med stark problemlösningsförmåga och flexibilitet. Genom hela transaktionsprocessen stödjer vi klienter med ad-hoc analyser och rådgivning.

Pase 2 Deal – Due Diligence

Vi har expertkompetens i risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad och tillsyn, IT- och informationssäkerhet, kreditprocess och kredithantering, operativ risk, finance och treasury samt intern styrning och kontroll. FCG kan framgångsrikt stödja i DD-processer och bistå att identifiera verkliga red flags. Vår metod omfattar granskning av såväl de kvantitativa som de kvalitativa delarna inom vårt scope och vi kan genom vår erfarenhet genomföra benchmarks mot marknaden och konkurrenter.

Vi har en unik förmåga att prioritera och tillämpa ett riskbaserat angreppssätt som möjliggör att vi kan fokusera på de mest kritiska områdena. Samtliga våra findings värderas utifrån innebörd och bevis och utgångspunkten är att allt som vi identifierar ska vi även kunna åtgärda. Därför kan vi även  uppskatta omfattning och tid för åtgärder.

Vi använder även vår kvantitativa analysförmåga för att hjälpa klienter med att värdera kreditportföljer, förlusthistorik, försäkringsbestånd och pensionsavtal samt värdepapper- och derivatportföljer.

Phase 3 Signing – SPA Support, Structuring, FSA Dialogue

I den finansiella sektorn ställs det särskilda utmaningar vid strukturering och finansiering av förvärvsobjekten. Vi har expertkompetens i strukturfrågor för såväl kreditinstitut som försäkringsbolag och vi har även erfarenhet av konglomeratsfrågor. Här arbetar vi med ledande advokater och skatteexperter för att säkerställa den bäst lämpade och effektivaste strukturen i respektive transaktion.

Vi finns även som ett stöd vid upprättande av SPA, samt vid förhandlingar av SPA. Vår unika kunskap och erfarenhet gör oss särskilt lämpade att bedöma hur allvarliga identifierade brister är och hur de bäst bör hanteras. FCG är den givna partnern för att tillse att köparen ges rätt garantier och att väsentliga brister uppmärksammas och åtgärdas av säljarna.

För företag som står under Finansinspektionens tillsyn krävs att Finansinspektionen godkänner en ny ägare, s.k. ägarprövning. Genom FCG:s gedigna erfarenheter av kontakt med Finansinspektionen i bl.a. tillståndsfrågor och olika ansökningsförfaranden, erbjuds en väl beprövad ägarprövningsmetodik, där köparen ges bästa förutsättningar för att Finansinspektionen ska godkänna ägarprövningen.

Phase 4 Post-deal – Implementing changes and rectifying deficiencies

FCG har lång erfarenhet av transformationsprogram. Vår kärnaffär består av att förändra våra klienters styrning och processer. Vidare har FCG lång erfarenhet av snabba förändringar från ansvaret att driva igenom 100-dagarsplaner, till längre projekt så som separering- eller integrationsprojekt. Som finansiella konsulter är vår ambitionsnivå att driva praxis, se nya möjligheter och hitta innovativa lösningar. Vi är därför beredda att implementera alla de åtgärder som vi identifierar under Due Diligence-fasen.

Varför ska ni anlita FCG

Vi har expertkompetens i risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad och tillsyn, kreditprocess och kredithantering, finance och treasury samt intern styrning och kontroll.

Vi har en unik insyn i branschen och har erfarenhet av samtliga typer av finansiella företag – från FinTech/startups till de största försäkrings- och bankkoncernerna. Vi är konstant uppdaterade på best practice och tillsynsmyndigheternas fokusområden.

Flertalet av våra medarbetare har erfarenhet från M&A, arbete på tillsynsmyndigheter, samt ledande positioner i linjen. Vi är operationella och har erfarenhet från att genomföra förändringar och arbeta nära våra klienter. Vi kan därför prioritera och fokusera på de områden som är viktigast.

FCG är en oberoende rådgivare och har ingen koppling till revisionsbolag. Vi arbetar med våra kunder i alla olika steg i värdekedjan och kan förstå hur våra leveranser ska användas i ett nästa steg vilket tillför värde.

FCG – Den ledande rådgivaren inom den nordiska finansbranschen – Er innovativa partner inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?

Fredrik Ohlsson

Partner & Team Leader

Risk

+46 72 179 49 51

fredrik.ohlsson@fcg.se

Thomas Nilsson

Partner & Head of Sales

+46 766 35 05 08

thomas.nilsson@fcg.se