FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Organisation och processer

Organisation och processer


Många finansiella företag har de senaste åren investerat stora belopp för att anpassa verksamheten och etablera de kontrollfunktioner som krävs, för att förhålla sig till den ökade regleringen. Trots att reglerna i stor utsträckning baseras på sunda principer om riskhantering, en väl fungerande styrning och kundvård, upplevs regelverksimplementeringen ofta som betungande och hämmande för lönsamhet och effektivitet.

Ineffektivitet

Mängden regler och komplexiteten, i kombination med korta ledtider för implementering leder ofta till hög grad av reaktivitet. Detta har i sin tur lett till höga kostnader och i många fall en ackumulerad ineffektivitet i organisationen med negativa effekter för styrningen och affärsverksamheten som följd. Regelverken har också stor påverkan på strategiska ställningstaganden inom styrnings- och kulturfrågor.

Hur vet man om organisationen lider av ineffektivitet? Det finns olika mätinstrument för att mäta den. Tydligast märks det dock på företagskulturen, där vissa kännetecken är typiska:

 • Konstanta omorganisationer
 • Otydliga visioner
 • Bristfällig internkommunikation
 • Otydligt ägarskap i viktiga frågor
 • Långa beslutsvägar
 • Svårigheter att prioritera
 • Hög sjukskrivning
 • Mycket ”snack i korridorerna”
 • Missnöjda kunder
 • Dalande intäkter

Skapa förändring

När en organisation kännetecknas av ovan kan det leda till en ond cirkel, som kan tyckas svår att ta sig ur. För att bryta den är det viktigt att lyfta det som inte fungerar. Det kan ofta handla om något av följande:

 • Företaget har tappat sin riktning- vilka är vi, vad står vi för och vilken målgrupp vänder vi oss till?
 • Ledningen agerar i panik, pga missnöjda kunder och minskande intäkter
 • Personalen kan ha nedprioriterats
 • Långsiktiga mål förändras konstant för att på kort sikt vända den negativa trenden

FCG har lång erfarenhet av att implementera förändringar i organisationer, oavsett om det gäller regelverksefterlevnad eller generell styrning och kontroll. FCG bidrar med att identifiera det som skapar ineffektivitet i er organisation samt upprätta en plan, på kort och lång sikt. För att på så sätt vända den negativa trenden och skapa framåtanda.

Vill du veta mer?

Mattias Ullsten

Partner & Business Manager

Risk

+46 766 35 05 03

mattias.ullsten@fcg.se