FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Tillståndsansökningar och strukturer

Tillståndsansökningar och strukturer

Tillståndsansökningar och strukturer


Majoriteten av finansiell verksamhet kräver tillstånd från Finansinspektionen för att få bedrivas. I tillståndsansökan ingår att företag ska kunna visa hur företaget uppfyller krav på intern styrning och kontroll samt hur man avser efterleva tillämpliga regelverk. För många företag innebär en ansökningsprocess ökade kostnader, nya krav på organisationen och ägare, krav på att säkerställa kunskap om finansiell reglering samt att förbereda verksamheten inför Finansinspektionens tillsyn. En ansökningsprocess är således en krävande och tidsomfattande process. FCG har kompetens och möjlighet att bistå företag med samtliga delar i en tillståndsansökan, från kapitaltäckningsfrågor till utformning av styrdokument.

FCG har lång erfarenhet av utredningar av eventuell tillståndsplikt samt att bistå företag vid ansökningsprocesser. Flera av våra medarbetare har även erfarenhet som handläggare av tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, vilket säkerställer att vi har god kännedom om såväl marknads- som myndighetspraxis. Tillsammans med våra övriga erbjudanden kan företag erhålla nödvändiga resurser och kompetens för att ansöka om och driva tillståndspliktig verksamhet.

Hur arbetar FCG med tillståndsansökningar?

FCG har etablerat en arbetsmetodik för ansökningsprocesser som innefattar fyra delmoment vilka kan tillhandahållas som en paketlösning eller var och en för sig.

FCG:s erfarenhet visar att en inledande utredning av förutsättningar och tillstånd är en viktig framgångsfaktor vid tillståndsansökningar. I del 1 genomför FCG, tillsammans med företagen, en inledande kartläggning av företagens affärsmål och verksamhet för att utreda vilket eller vilka tillstånd som bäst lämpar sig för företaget. FCG:s rekommendationer ges tillsammans med ett förslag till projektplan för hur ansökansprocessen kan utformas och vilka nödvändiga aktiviteter som måste vidtas.

FCG:S PROCESS FÖR TILLSTÅNDSANSÖKNINGAR

I del 2 beslutar företaget om strategisk inriktning på basis av FCG:s rekommendationer samt fastställer projektplanen, vilket är en grund för att skapa en gemensam målbild för företaget och FCG. På basis av denna målbild bistår FCG företaget med att framställa en ansökan som uppfyller företagets och Finansinspektionens krav. Vid framtagande av ansökan har företaget tillgång till all FCG:s samlade expertis inom finansiell reglering.FCG:s erfarenhet visar att en inledande utredning av förutsättningar och tillstånd är en viktig framgångsfaktor vid tillståndsansökningar. I del 1 genomför FCG, tillsammans med företagen, en inledande kartläggning av företagens affärsmål och verksamhet för att utreda vilket eller vilka tillstånd som bäst lämpar sig för företaget. FCG:s rekommendationer ges tillsammans med ett förslag till projektplan för hur ansökansprocessen kan utformas och vilka nödvändiga aktiviteter som måste vidtas.

När ansökningsprocessen är klar finns FCG kvar för att stötta företaget vid implementering av de krav som verksamheten omfattas av i samband med att man erhåller tillstånd. Det kan exempelvis omfatta stöd vid implementering av rutiner, utbildning av personal, outsourcing av nödvändiga kontrollfunktioner, myndighetsrapportering eller stöd vid upphandling av IT-tjänster och IT-system.

Vilka typer av tillståndsansökningar arbetar FCG med?

FCG bistår kunder i alla storleksordningar och samtliga typer tillståndsansökningar hos Finansinspektionen. FCG har bland annat deltagit i ansökningar om bank-, kreditmarknadsbolags-, kapitaltäcknings-, försäkringsbolags-, betaltjänstinstituts-, fondbolags-, AIF-förvaltar- och värdepapperstillstånd. Varje uppdrag är unikt och FCG:s metod har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter.

FCG arbetar även aktivt med start-ups och har bistått ett flertal av de marknadsledande fintech-aktörerna.