Vad hände med GL12 i år?

Den 30 juni 2018 trädde nya riktlinjer från europeiska bankmyndigheten (”EBA”) och europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”) rörande lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i kraft. De nya riktlinjerna utökar kraven på hur en lämplighetsbedömning ska genomföras, när en lämplighetsbedömning ska genomföras samt vilka befattningar och förtroendeuppdrag som kräver att personen i fråga lämplighetsbedömts innan denne tillträder sitt uppdrag. Syftet … Läs mer

FCG acquires Reg&Tech Solutions

FCG today announces the acquisition of Reg&Tech Solutions AB (Reg&Tech), a software technology provider of Big Data analytics and automation solutions to the financial services industry. FCG has a decade long track record of providing new and customer centered services to clients in the finance and insurance sector, and is now adding new capabilities to enhance and expand is offering … Läs mer

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 november 2019. Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och sedan till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet genom en ny promemoria att övergångsperioden förlängs ytterligare till den 30 november 2019 för … Läs mer

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 november 2019. Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och sedan till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet genom en ny promemoria att övergångsperioden förlängs ytterligare till den 30 november 2019 för … Läs mer

PSD2(018) – Årets regelverk?

Betalområdet har varit hett de senaste åren och under 2018 har det bubblat mer än någonsin tidigare. Tillslut var det dags för PSD2, regelverket som antingen skulle vara den stora dörröppnaren eller det stora hotet mot de traditionella aktörernas verksamhet. Efter en del förseningar i den svenska implementering trädde så den uppdaterade betaltjänstlagen i kraft den 1 maj 2018. Med … Läs mer

IFRS 9 in retrospect

After issuing the final version in July 2014, IFRS 9 “Financial Instruments” finally came into effect on 1 January 2018, replacing the old accounting standard IAS 39. From the outset, it was recognized that IFRS 9 was going to have a significant effect on banks’ financial statements and business processes. The transition from IAS 39 to IFRS 9 was expected … Läs mer

Machine Learning

Affärsvärde genom Machine Learning Under de senaste åren har hantering och användning av data diskuterats flitigt inom flertalet områden, och data börjar allt mer accepteras som central för framtida konkurrenskraft. Men det finns utmaningar. Mängden data som produceras ökar explosionsartat. För att kunna skapa ett hållbart och långsiktigt affärsvärde med hjälp av dataförädling krävs nya tekniker för insamling, hantering och … Läs mer

Behöver vi fortfarande visselblåsare 2019?

Tillbakablick 2018 FCG har under året belyst vissa uppmärksammade händelser som i sin tur har klarlagt vikten av att aktörer i finansbranschen har fungerande och oberoende visselblåsningssystem. Det ligger i såväl arbetsgivarens som arbetstagarens och organisationens intresse att verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. Undersökningar visar dock att många avstår från att slå larm på grund av … Läs mer

Pelare III – är ditt företag förberett?

Snart är det dags för den årliga Pelare III-rapporten – är ni redo? Reglerna avseende offentliggörande av information (Pelare III) har länge varit en central beståndsdel i Baselramverket. Efter finanskrisen 2008 uppdagades det dock att den tidens Pelare III-ramverk resulterade i alltför begränsade upplysningar och att jämförbarheten mellan olika instituts upplysningar var bristfällig. Detta bidrog till en informationsasymmetri mellan instituten … Läs mer

Tillståndsansökningar

Antalet olika finansiella tillstånd och verksamheter som omfattas av tillståndsplikt växer i takt med de senaste tio årens regelverksutveckling. Det innebär att anno 2018 är de flesta tjänster inom finansbranschen i någon mån tillståndspliktiga. För nya, innovativa och snabbväxande företag är detta lätt att glömma bort. Det gäller både företag med någon form av befintligt tillstånd och företag som saknar … Läs mer