PSD2(018) – Årets regelverk?

Betalområdet har varit hett de senaste åren och under 2018 har det bubblat mer än någonsin tidigare. Tillslut var det dags för PSD2, regelverket som antingen skulle vara den stora dörröppnaren eller det stora hotet mot de traditionella aktörernas verksamhet. Efter en del förseningar i den svenska implementering trädde så den uppdaterade betaltjänstlagen i kraft den 1 maj 2018. Med … Läs mer

IFRS 9 in retrospect

After issuing the final version in July 2014, IFRS 9 “Financial Instruments” finally came into effect on 1 January 2018, replacing the old accounting standard IAS 39. From the outset, it was recognized that IFRS 9 was going to have a significant effect on banks’ financial statements and business processes. The transition from IAS 39 to IFRS 9 was expected … Läs mer

Machine Learning

Affärsvärde genom Machine Learning Under de senaste åren har hantering och användning av data diskuterats flitigt inom flertalet områden, och data börjar allt mer accepteras som central för framtida konkurrenskraft. Men det finns utmaningar. Mängden data som produceras ökar explosionsartat. För att kunna skapa ett hållbart och långsiktigt affärsvärde med hjälp av dataförädling krävs nya tekniker för insamling, hantering och … Läs mer

Behöver vi fortfarande visselblåsare 2019?

Tillbakablick 2018 FCG har under året belyst vissa uppmärksammade händelser som i sin tur har klarlagt vikten av att aktörer i finansbranschen har fungerande och oberoende visselblåsningssystem. Det ligger i såväl arbetsgivarens som arbetstagarens och organisationens intresse att verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. Undersökningar visar dock att många avstår från att slå larm på grund av … Läs mer

Pelare III – är ditt företag förberett?

Snart är det dags för den årliga Pelare III-rapporten – är ni redo? Reglerna avseende offentliggörande av information (Pelare III) har länge varit en central beståndsdel i Baselramverket. Efter finanskrisen 2008 uppdagades det dock att den tidens Pelare III-ramverk resulterade i alltför begränsade upplysningar och att jämförbarheten mellan olika instituts upplysningar var bristfällig. Detta bidrog till en informationsasymmetri mellan instituten … Läs mer

Tillståndsansökningar

Antalet olika finansiella tillstånd och verksamheter som omfattas av tillståndsplikt växer i takt med de senaste tio årens regelverksutveckling. Det innebär att anno 2018 är de flesta tjänster inom finansbranschen i någon mån tillståndspliktiga. För nya, innovativa och snabbväxande företag är detta lätt att glömma bort. Det gäller både företag med någon form av befintligt tillstånd och företag som saknar … Läs mer

FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential

FI publicerade i fredags en rapport som redogör för deras syn på bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet. I rapporten konstaterar FI att bankerna inte fullt ut har anpassat sig till de risker som förknippas med den pågående digitalisering av finansmarknaden och en allt mer avancerad och komplex cyberhotbild. Trots att fokus på dessa risker har ökat de senaste åren, … Läs mer

EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert sine konklusjoner fra en gjennomgang der de sammenligner hvordan de ulike nasjonale tilsynsmyndigheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utfører tilsyn av sentrale funksjoner for forsikringsvirksomheter underlagt Solvens II. EIOPAs konklusjoner omfatter hvordan ulike tilsynsmyndigheter utfører sitt tilsyn i EØS, og at dette kan skille seg fra tilsynet som utføres … Läs mer

AML: En återblick

Under året som gått har frågorna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism varit högaktuella. Händelserna som har rullats ut i media har aktualiserat diskussioner kring regler och risk, lönsamhet och moral. När den riskbaserade lagstiftningen fyller 10 år nästa år finns fortfarande en del att göra när det kommer till styrning, kontroll och sunt risktagande. Tillbakablick 2018 Under … Läs mer

FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

FI följer upp försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner som en del av företagsstyrningssystemet. Försäkringsföretagen uppmanas att besvara en enkätundersökning om hur arbetet med centrala funktioner har införlivats avseende bland annat ansvar, lämplighetsprövning, styrdokument, processer, utförande av uppgifter, utläggning till externa tjänsteleverantörer och rapportering. Flera av försäkringsföretagen, särskilt de mindre med färre anställda, har upplevt stora utmaningar med att implementera företagsstyrningssystemet fullt … Läs mer