Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

olofNews

Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska avsättningarna. Finansinspektionen har genomfört en analys omfattande ett antal av de större livförsäkringsföretagen och beaktat såväl värderingen enigt Solvens II-regelverket som övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet. Försäkringstekniska avsättningar är den överlägset största posten på … Läs mer

Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019. Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens lagförslag om tjänstepensionsföretag som publicerades den 17 maj 2019. Dessa regler sammantaget genomför delar av det så kallade IORP II-direktivet (EU 2016/2341) i svensk rätt med nationella tillägg. Föreskriftsförslaget om … Läs mer

Nya EBA-riktlinjer för outsourcing

olofNews

Riktlinjernas bakgrund och syfte EBA publicerade i februari i år nya riktlinjer för utkontraktering (outsourcing). Finansinspektionen har nu meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag (institut enligt CRD IV), betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar. Syftet med riktlinjerna är att precisera och harmonisera regelverket om outsourcing i ljuset av den teknologiska utvecklingen och … Läs mer

Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter

olofUncategorized

Under våren 2019 genomförde Konsumentverket en granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter. Konsumentverkets granskning fokuserade huvudsakligen på om tidpunkten för och när informationen lämnas, de produktfaktablad (”IPID”) som ska överlämnas vid tecknande av skadeförsäkring samt om pris- och ersättningsinformation, uppfyller kraven som framgår i lagen om försäkringsdistribution (”LFD”).  Granskningen omfattade såväl försäkringsförmedlare som försäkringsbolag. Konsumentverket fann flera brister hos de … Läs mer

Co-sourcing – Kontrollfunktioner

olofCo-sorucing

FCG vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. co-sourcing. Till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en funktion, en process eller en återkommande aktivitet. Komplettera verksamheten med expertis, resurser, kontinuitet och kostnadskontroll samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret och kontrollen. Under de senaste åren har … Läs mer

Hur kan riskhanterings- och riskkontrollfunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex, krävande och föränderlig miljö?

olofCo-sorucing

FCG vill belysa möjligheten för banker att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av exempelvis en hel funktion istället innebär utläggning av utvalda delar av en process eller återkommande aktivitet. Med Co-sourcing har banken kvar det övergripande ansvaret, men där FCG regelbundet kompletterar befintlig besättning med konsulter med expertkunskap inom området ifråga, för … Läs mer

FI presenterar resultatet från sin undersökning om försäkringsföretagens centrala funktioner

olofNews

Under hösten 2018 genomförde FI en undersökning om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter ikraftträdandet av Solvens 2-regelverket. Undersökningen bestod av en webbaserad enkät, vilken ställdes ut till ett visst antal försäkringsföretag. Enkäten innehöll frågor om hur väl försäkringsföretagen integrerat funktionen för riskhantering, regelefterlevnad, internrevision samt aktuariefunktionen i sin företagsstyrning. Resultatet publicerades den 18 juni, och du … Läs mer

DI utnämner FCG till Mästargaseller 2019!

hugoNews, Uncategorized

Vi är så stolta över att ha blivit utnämnda till en av Dagens Industris Mästargaseller 2019! Gasellkriterierna För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag har: 1. En nettoomsättning … Läs mer

FCG RegWatch – Stay on top of the latest regulatory changes

olofNews

Today, we announce the release of a new technology offering, FCG RegWatch, that automatically keeps track and compiles news and updates of the regulations of the financial markets. The end-user of FCG RegWatch will via a web browser interface be able to follow and search news and updates to the regulations from a multiple of critical and important sources. The … Läs mer

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

olofUncategorized

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvaliteten. … Läs mer