Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

hugoUncategorized

På grund av stort intresse vid föregående tillfällen har FCG valt att hålla ytterligare ett tillfälle av denna utbildning i vår. Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och … Läs mer

Konsumentverket har inlett tillsyn av försäkringsdistributörers information till konsumenter

hugoUncategorized

Under våren 2019 genomför Konsumentverket en granskning av den information som försäkringsdistributörer ger till sina kunder. Granskningen syftar till att säkerställa att informationen samt tidpunkten för och hur den lämnas överensstämmer med de krav som ställs i lagen om försäkringsdistribution. Konsumentverket granskar även det produktfaktablad (”IPID”) som konsumenter ska få i samband med att de vill teckna skadeförsäkring. Vid eventuella … Läs mer

Är du uppdaterad om SFTR?

olofUncategorized

Jobbar du på ett fondbolag eller en AIF-förvaltare vars fonder lånar in eller ut värdepapper eller använder sig av återköpsavtal (repor)? Sitter du på en bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag som är motpart i denna typ av transaktioner? Då kan det vara bra att ha koll på hur SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) och även de kommande rapporteringskraven påverkar din … Läs mer

Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

olofNews

Finansinspektionen har publicerat en rapport om försäkringsföretagens process för hantering av förmånsrättregister, vilken baseras på en enkätundersökning av 40 företag. Grunden för förmånsrätten vid konkurs av ett försäkringsföretag utgörs av ett särskilt register, vilket benämns förmånsrättsregister i Solvens 2-regelverket och skuldtäckningsregister i Solvens 1-regelverket. Finansinspektionens generella bedömning är att försäkringsföretagen har en tillfredsställande hantering och kontroll av sina register. Företagen … Läs mer

EIOPA lämnar principer till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare

olofUncategorized

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) har publicerat två rapporter som riktar sig till tjänstepensionsinstitut om information till förmånstagare. Rapporterna är en del i implementeringen av den nya tjänstepensionsregleringen som följer av IORP II-direktivet. Den första rapporten ”Report on the pensions benefit statement: Guideance and principles based on current practice” publicerades den 13 november 2018.  Rapporten analyserar tidigare nationella praxis … Läs mer

IDD-projektet – ett avslutat kapitel?

olofNews

– eller återstår fortfarande regelkrav att implementera i er verksamhet?  De nya reglerna om försäkringsdistribution har nu varit gällande i ett halvår. Har ni som försäkringsdistributör sett över ert kundmöte och genomfört de förändringar som krävs? Kan ni visa att er ledning och personal uppfyller kraven på relevant kunskap och kompetens samt god vandel, både nu och vidare framöver? Förutom … Läs mer

Konsumentskyddsapporten offentliggör årets prioriterade områden

olofNews

FI uppmärksammar årligen de risker som tillsynsmyndigheten sett i tillsynen samt redogör för de åtgärder som vidtas eller är önskvärda. Årets rapport ger en god bild över det arbete som utförts och kommer att utföras under innevarande år. FCG har här sammanfattat rapporten i ett lite kortare format. Risker för konsumenter på finansmarknaden enligt FI Lågräntemiljön bidrar till en risk … Läs mer

Ytterligare förlängd övergångsperiod för tjänstepensionskassor och övriga understödsföreningar

hugoUncategorized

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 april 2020 och för övriga understödsföreningar till den 31 december 2020. Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och därefter till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet återigen en förlängd övergångsperiod; för … Läs mer

AIFM-direktivets inverkan på verksamhet som registrerad AIF-förvaltare

hugoUncategorized

Har du koll på hur AIFM-direktivet påverkar din verksamhet som registrerad AIF-förvaltare? Antalet AIF-förvaltare ökar stadigt och AIF-fonden är numera ett etablerat begrepp även i riskkapital- och fastighetsbranschen. Välkommen på seminarium där vår expert Anna Gårdö talar om vad du som registrerad AIF-förvaltare behöver känna till om reglerna. Visste du t.ex. att du träffas av penningtvättsreglerna och vet du vilka typer … Läs mer