FI befarar brister i den samlade kompetensen hos försäkringsföretagens styrelser

olofUncategorized

Under 2018 genomförde FI en fördjupad analys om hur försäkringsföretagen tolkar Solvens II-regelverket om styrelsens samlade kompetens, vilka processer de har för att säkerställa att de uppfyller kravet på samlad kompetens och vilka svårigheter företagen upplever. Analysens underlag bestod av enkäter riktade till försäkringsföretagen, inhämtade styrdokument rörande lämplighetsbedömningen samt intervjuer med bl.a. styrelseledamöter och tjänstemän. Försäkringsföretag vars styrelse inte lever … Läs mer

Hoist Finance chooses FCG Oasys for management of outsourcing activities

olofUncategorized

Press Release – Following the launch of FCG Oasys on August 30th 2019, FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces that the financial services company Hoist Finance has chosen the FCG Oasys system services. FCG Oasys is a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with the European Banking Authority (EBA) guidelines that enter into … Läs mer

Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt

olofUncategorized

Regeringen har överlämnat två propositioner till riksdagen med lagförslag för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II) i svensk rätt. Det ena propositionen gäller ny reglering för tjänstepensionsföretag och den andra propositionen gäller nya regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019. För tjänstepensionsföretag föreslås även en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring … Läs mer

FCG Oasys

olofNews

FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces the release of FCG Oasys, a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with EBA (European Banking Authority) Guidelines on outsourcing arrangements entering into force the 30th of September 2019. Oasys is specifically designed and developed for efficient management of outsourcing arrangements. All the information specified in EBA’s … Läs mer

Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

olofNews

Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska avsättningarna. Finansinspektionen har genomfört en analys omfattande ett antal av de större livförsäkringsföretagen och beaktat såväl värderingen enigt Solvens II-regelverket som övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet. Försäkringstekniska avsättningar är den överlägset största posten på … Läs mer

Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019. Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens lagförslag om tjänstepensionsföretag som publicerades den 17 maj 2019. Dessa regler sammantaget genomför delar av det så kallade IORP II-direktivet (EU 2016/2341) i svensk rätt med nationella tillägg. Föreskriftsförslaget om … Läs mer

Nya EBA-riktlinjer för outsourcing

olofNews

Riktlinjernas bakgrund och syfte EBA publicerade i februari i år nya riktlinjer för utkontraktering (outsourcing). Finansinspektionen har nu meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag (institut enligt CRD IV), betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar. Syftet med riktlinjerna är att precisera och harmonisera regelverket om outsourcing i ljuset av den teknologiska utvecklingen och … Läs mer

Konsumentverket presenterar resultatet från sin granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter

olofUncategorized

Under våren 2019 genomförde Konsumentverket en granskning av försäkringsdistributörers information till konsumenter. Konsumentverkets granskning fokuserade huvudsakligen på om tidpunkten för och när informationen lämnas, de produktfaktablad (”IPID”) som ska överlämnas vid tecknande av skadeförsäkring samt om pris- och ersättningsinformation, uppfyller kraven som framgår i lagen om försäkringsdistribution (”LFD”).  Granskningen omfattade såväl försäkringsförmedlare som försäkringsbolag. Konsumentverket fann flera brister hos de … Läs mer

Co-sourcing – Kontrollfunktioner

olofCo-sorucing

FCG vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. co-sourcing. Till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en funktion, en process eller en återkommande aktivitet. Komplettera verksamheten med expertis, resurser, kontinuitet och kostnadskontroll samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret och kontrollen. Under de senaste åren har … Läs mer