Brexit – osäkerhet på derivatmarknaden

Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars 2019 är nu avklarade. Den 14 november godkände den brittiska regeringen premiärminister Mays föreslagna utträdesavtal och den 25 november godkändes avtalet av EU-ländernas ledare. Det största hindret för en ordnad Brexit kvarstår dock. Avtalet måste godkännas av det brittiska parlamentet och flera EU-kritiska ledamöter i … Läs mer

GDPR 2018 & 2019

Tillbakablick 2018 FCG har under året belyst den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ett särskilt viktigt område. Orsak till detta är att GDPR trädde i kraft den 25 maj i år och innebar en stor reform på området för personuppgiftshantering och dataskydd. GDPR träffar alla företag som behandlar personuppgifter och träffar brett inom organisationen, från styrning och processer, till IT och … Läs mer

EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert sine konklusjoner fra en gjennomgang der de sammenligner hvordan de ulike nasjonale tilsynsmyndigheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utfører tilsyn av sentrale funksjoner for forsikringsvirksomheter underlagt Solvens II. EIOPAs konklusjoner omfatter hvordan ulike tilsynsmyndigheter utfører sitt tilsyn i EØS, og at dette kan skille seg fra tilsynet som utføres … Läs mer

EIOPA publicerar utkast på tekniska råd om hållbarhetsrisker för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat ett utkast på tekniska råd om möjliga ändringar eller tillägg till Solvens II-förordningen samt försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) avseende att integrera hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Med hållbarhetsrisker avses miljömässiga, sociala och företagsstyrningsrisker. Hållbarhetsrisker kan påverka såväl investeringar och skuldåtaganden i livförsäkrings- som skadeförsäkringsföretag, liksom vid försäkringsdistribution. EIOPA:s tekniska råd fokuserar på följande områden: Organisatoriska krav. Verksamhetsförhållanden. … Läs mer

Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

Pensionsmyndigheten öppnade ansökan till det nya fondavtalet den 1 november 2018 och har nu publicerat en uppdaterad version av avtalet, för närvarande 2.0.[i] FCG har granskat ett antal ansökningshandlingar och identifierat några särskilt viktiga områden i avtalet, såsom hantering av intressekonflikter, förändringar i verksamheten, verksamhetshistorik i fonden och ersättningar till tredje part för distribution. FCG noterar att det kan vara … Läs mer

Behöver jag tillstånd för att förvalta andras pengar eller värdepapper?

Vad får man göra utan att först ansöka om tillstånd från Finansinspektionen och var går egentligen gränserna för tillståndsplikten enligt lagen om värdepappersmarknaden?  Tillståndsplikten enligt lagen kan ibland vara svår att utläsa och Finansinspektionens syn och praxis på olika gränsdragningsfrågor om tillståndsplikten är inte särskilt väl känd. Vid minsta osäkerhet i dessa frågor är det därför klokt att kontakta expertis … Läs mer

Försäkringsföretagens kamp för att motverka bedrägerier

Försäkringsbedrägerier påverkar inte bara försäkringsföretagens lönsamhet, utan hela samhället kan påverkas av dess effekter och försäkringstagare får betala en högre premie för att täcka förlusterna från bedrägliga försäkringsanspråk. Försäkringsföretagen har de senaste åren blivit bättre på att upptäcka och förebygga bedrägerier, vilket FRISS visar i sin senaste Insurance Fraud Survey för 2018. Trots förbättringar sitter många försäkringsföretag fortfarande med manuella … Läs mer

EIOPA publicerar peer review för tillsyn av centrala funktioner under Solvens II

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat sina slutsatser från en peer review för hur tillsynsmyndigheter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillämpar tillsyn av centrala funktioner på försäkringsföretag under Solvens II. Det ska noteras att EIOPA:s slutsatser omfattar hur olika tillsynsmyndigheter utför sin tillsyn inom EEA, och att detta kan skilja sig från tillsynen som utförs av svenska Finansinspektionen … Läs mer

Long-time bank veteran Julia Ehrhardt makes move to FCG

FCG welcomes Julia Ehrhardt to the Nordic Management team, where she will assume the role of Business Area Manager. A long-time SEB employee, Julia will become a central figure in FCG:s unique set of expertise in the financial sector. “Joining the Nordic region’s absolute center of expertise is a privilege, and I am excited to provide our clients with FCG:s … Läs mer

Finansinspektionen publicerar rapport om försäkringsföretagens styrning och kontroll av IT-verksamheten

Försäkringsföretag står inför stora förändringar i och med digitaliseringen och påverkan på produkter, affärsmodeller och samarbetsformer. Detta ställer allt högre krav på styrning, riskhantering och kontroll av IT-verksamheten, och då särskilt IT-verksamhet som omfattas av uppdragsavtal. Finansinspektionen menar att försäkringsföretagen överlag har en god styrning och kontroll av sin IT-verksamhet, men att det i vissa fall finns brister i att … Läs mer