Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö?

olofUncategorized

Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och resurser samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret, vilket vi tror ökar effektiviteten och kvaliteten. … Läs mer

FCG Co-Sourcing 2019

olofCo-sorucing

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö? Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

olofNews

Den 16 maj 2019 överlämnade regeringen en remiss av ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till Lagrådet; se här . Skillnaderna mot remissen av promemorian som kom i juli 2018 är inte väsentliga och redogörs för nedan. Nästa kommande händelse är propositionen som är att vänta i juni 2019 och Finansinspektionens utkast på föreskrifter. Förslag enligt lagrådsremissen (maj 2019) Lagen föreslås … Läs mer

Nya informationskrav för fondförvaltare gällande aktieägarengagemang

hugoUncategorized

Bakgrund Den 10 juni 2019 ska Europaparlamentets och rådets direktiv gällande aktieägares långsiktiga engagemang (ändringsdirektivet) vara implementerat i Sverige[1]. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägare och företagsledningar och att motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag. Ändringarna innebär bland annat att ett antal informationskrav införs för kapitalförvaltare, institutionella investerare och fondförvaltare. Kraven gäller vid investeringar i … Läs mer

Nya regler i tillsynsförordningen för nödlidande exponeringar (NPE)

hugoUncategorized

English text here Europaparlamentet har beslutat om nya regler för nödlidande exponeringar (NPE). Beslutet innebär att kreditinstitut i Europa får förändrade kapitaltäckningsregler för krediter som tas upp efter den 26 april 2019, och som sedan eventuellt uppfyller kriterierna för NPE. Reglerna kommer att medföra en förändrad hantering av nödlidande krediter för samtliga kreditinstitut i Europa, ökade kapitalkrav och rapporteringsskyldigheter. FCG … Läs mer

Cross-Nordic expertise synergies ensure FCG’s first Finnish and continental clients

olofNews

Since opening offices in both Helsinki and Frankfurt, FCG has leveraged those international resources on primarily Swedish and Nordic projects. Both offices have now acquired own projects in their respective regions, thanks to having the group’s full set of resources and competence at hand when offering our services to potential clients. FCG International (Frankfurt Office) FCG in Germany has acquired … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

olofNews

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser. Lagrådsremissen föreslår nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i tryggandelagen baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här. Förslagen i lagrådsremissen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Dessutom föreslås en utvidgning av … Läs mer

Lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag

olofNews

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för tjänstepensionsföretag baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här. Lagrådsremissens föreslagna rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag motsvarar delvis den befintliga regleringen i FRL. Bland annat ska särskilda bestämmelser om investeringar, kapitalkrav, företagsstyrning och information tillämpas enligt den nya lagen. Dessa rörelseregler baserar sig delvis direkt på … Läs mer

FI-rapport om försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar

hugoUncategorized

Finansinspektionen (FI) har lämnat en rapport med iakttagelser och bedömningar av försäkringsföretagens genomförande av egna risk- och solvensbedömningar (ORSA). Nedan lyfts de viktigaste slutsatserna fram från FI:s rapport. För hela rapporten; se här. ORSA-processen PROCESS – Utformning av ORSA-processen bör ske utifrån företagets specifika verksamhet och de risker som är relevanta för företaget, och spegla affärsplanen och ta hänsyn till … Läs mer

Finansinspektionen granskar hållbara fonder

hugoUncategorized

Otydlighet mot kund och behov av gemensamma definitioner av hållbarhet Det har nog inte undgått någon att EU kraftsamlar inför att göra finansmarknaden mer hållbar. Vad som menas med hållbar och vad det betyder att en kapitalförvaltare beaktar miljö- eller t.ex. jämställdhetsaspekter i sin verksamhet är dock individuellt då det saknas gemensamma definitioner på området. Så kallad green washing och … Läs mer