FCG / Insikter & publikationer / Publikationer

Publikationer


Ladda ner: De nya spelreglerna

Nya regler om spel träder i kraft i svensk lagstiftning den första januari 2019.
Bestämmelserna omfattar en ny spellag (spellag 2018:1476), en ny spelförordning
(2018:1475), en ny förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen
och föreskrifter utgivna av nuvarande Lotteriinspektionen (LIFS
2018:1–10). De nya reglerna om spel verkar för ett ökat konsumentskydd och
innehåller ett antal regler som kommer påverka betaltjänstleverantörer (banker,
kreditmarknadsbolag och betalningsinstitut).

Ladda ner: PSD2 – Nya rapporteringskrav för aktörer som erbjuder betaltjänster

Den 1 maj 2018 implementerade Sverige det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Implementering resulterade bl.a. i två nya periodiska rapporter som betaltjänstleverantörer ska skicka in till Finansinspektionen. För att kunna uppfylla de aktuella rapporteringskraven börjar det bli hög tid att påbörja arbetet.

Ladda ner: IDD – Nya regler för försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 trädde de nya reglerna om försäkringsdistribution ikraft. Det bakomliggande direktivet om försäkringsdistribution genomförs i Sverige i huvudsak genom en ny försäkringsdistributionslag och nya föreskrifter från Finansinspektionen om försäkringsdistribution (IDD). De nya reglerna ersätter regler om försäkringsförmedling. FCG listar fyra områden som innefattar nya och förändrade krav för bolagen att särskilt observera och beakta.

Ladda ner: IFRS 17 – Metoder för riskjustering

Riskjusteringen (Risk Adjustment) är en av komponenterna i de försäkringstekniska avsättningarna inom redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17. I denna FCG Insights beskrivs olika metodval för att beräkna en riskjustering samt för- och nackdelarna med de olika metoderna.

Ladda ner: The Future of IRB

As the Basel IV regulations have been endorsed by the GHoS, banks are initiating or continuing their preparations for the upcoming changes. Even though the usage of the Internal Ratings Based approach (IRB) may be adversely affected in terms of increased capital requirements, the remaining quantitative effect, combined with the gains achieved in qualitative risk management capacity, will ensure the survival of
IRB. And perhaps there still remains a business case in applying for membership?

Ladda ner: Den svenska bolånemarknaden 2017

En djupdykning i Finansinspektionens bolånerapport
FCG har tittat närmare på analysen och slutsatserna i Finansinspektionens nyligen publicerade rapport om bolånemarknaden och har identifierat brister i slutsatserna. Bristerna får påverkan på FI:s slutsatser, vilket i förlängningen kan leda till att etablera en felaktig tolkning av hushållens ekonomiska förutsättningar på bolånemarknaden.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Validating IFRS9 Models

In May 2017, EBA published EBA/GL/2017/06, which sets out guidelines on validating ECL models. Broadly speaking, banks are expected to have in place an IFRS 9 model validation framework that sets out clear roles and responsibilities for model validation, scope and methodology of the validation process, internal standards for evaluating model performance and when remedial measures are required, reporting procedures as well as rules for approving changes to models.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter befintliga personuppgiftslagen (PuL). Förordningen innebär utökade rättigheter för enskilda och skärpta krav för företag och organisationer. Kraven medför att interna beslut måste fattas och åtgärder vidtas för att säkerställa att den kommande regleringen efterlevs för att inte riskera sanktioner.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Är ditt företag redo för MiFID II?

Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Förändringarna är i många delar betydande och kan komma att få stora konsekvenser för de som berörs.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Stresstest och scenarioanalys i ORSA

Försäkringsbranschen har länge använt sig av känslighetsanalyser, stresstest och scenarioanalyser (Sensitivity, Stress- and Scenario Testing; SSST). För en styrelse och företagsledning är SSST ett viktigt komplement till interna modeller och lagstadgade metoder för beräkning av solvenskapitalkrav (SCR). De ger en ökad insikt i företagets riskprofil och vilka händelser och risker som är väsentliga för företagets verksamhet och dess överlevnad. Genom Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) och tillsyns-myndigheternas krav på att företag ska vara mer proaktiva i sin kapitalbedömning och riskhantering, kommer SSST även att bli ett nödvändigt inslag i verksamheten och den löpande risk- och kapitalhanteringen.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Provisioning under IFRS 9

Under the current standards of IAS 39, provisions for financial assets are set only when there is objective evidence of impairment, resulting in delayed recognition of credit losses. On January 1st 2018, IAS 39 will be replaced by IFRS 9, after which banks and other affected companies are required to set provisions based on expected credit losses instead.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Marknadsmissbruksförordningen – konsekvenser och inverkan

Den 3 juli 2016 började den nya marknadsmissbruksförordningen (MAR) tillämpas i Sverige och övriga EU. Förordningen kompletteras även med ett nytt direktiv, marknadsmissbruksdirektivet (MAD 2), vilket innebär att medlemsstaterna ska införa straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk och att det även ska vara möjligt att utfärda böter som ett alternativ till straffrättsliga sanktioner.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Aktuariefunktionen under Solvens 2

Den 1 januari 2016 trädde Solvens 2-regelverket i kraft vilket omfattar försäkringstekniska avsättningar, kapitalkrav, styrsystem och rapportering. Inom ramen för det nya regelverket ska fyra centrala funktioner inrättas; riskhanteringsfunktion, funktion för regelefterlevnad, aktuariefunktion och internrevisionsfunktion.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Att hantera riskerna med PEP

I maj 2015 beslutade riksdagen om förändringar i penningtvättslagen som träder i kraft i 1 augusti 2015. De nu beslutade förändringarna skiljer sig i delar från den promemoria som publicerades i juli 2014, speciellt avseende PEP. I denna FCG Insights kan du läsa mer om vad förändringarna innebär och hur de påverkar er verksamhet.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Nya reserveringsregler för kreditförluster under IFRS 9

Den 1 januari 2018 träder de nya reserveringsreglerna för finansiella tillgångar IFRS 9 ikraft och ersätter därmed de nuvarande reglerna i IAS 39. Det nya regelverket innebär att banker och andra berörda företag med finansiella tillgångar som träffas av IFRS 9 framöver kommer behöva reservera för förväntade kreditförluster. Reserveringar blir därmed mer framåtblickande än tidigare.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Compliance i första linjen

Den traditionella compliancefunktionen ligger i den andra försvarslinjen tillsammans med den oberoende riskhanteringen. Det etablerade ”oberoendebegreppet” har en stark inverkan på hur företag byggt upp sin regelefterlevnad, något som är både sunt och centralt. En stark och oberoende compliancefunktion är emellertid inte den enda nödvändiga faktorn för en framtida hållbar regelefterlevnad.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Hur hanterar du din utlagda verksamhet på bästa sätt?

Den 1 april 2014 trädde nya regler i kraft beträffande uppdragsavtal och utlagd verksamhet. De omfattar kreditinstitut och beskriver hur uppdragsavtal ska utformas och hanteras. Stora krav ställs  på hanteringen av utlagd verksamhet vilket innebär ökad riskmedvetenhet och uppföljning, vilket i sin tur bidrar till en ökad effektivitet och god riskhantering.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Är ditt företag förberett för MiFID II?

Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Har ditt företag överblick över hur förändringarna kan komma att påverka er verksamhet?

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: FCG’s risk and performance calculation services

FCG vill visa den lösning som vi anser vara en av de bättre i sin klass när det gäller outsourcing av risk- och performanceberäkningar. Detta kan vara en väg till ökad effektivitet och höjd kvalitet för din verksamhet oavsett storlek, inriktning eller grad av komplexitet.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Fördelar med att outsourca risk- och performanceberäkningar

Det är ett strategiskt viktigt val man står inför, att outsourca eller inte. Det är heller inte alltid som alla detaljer i detta val är helt uppenbara. I denna FCG Insights diskuteras de primära orsakerna till varför fler och fler företag väljer att outsourca sina beräkningar av olika slag.

 

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Challenges of an efficient risk calculation environment

Utmaningarna med att underhålla och utveckla en effektiv riskmätning med hög kvalitet är både många och komplexa. Vilka fallgropar finns och vilka val måste göras? FCG belyser några av dessa i denna publikation som t.ex. valet av IT-plattform för riskapplikationen, säkerställande av täckning och integritet av marknadsdata samt hur personal med rätt kunskaper kan behållas.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: ILAAP i korthet

Med införandet av kapitaltäckningsdirektivet och de nationella anpassningarna, ställs nu tydligare krav på att institut, på liknande sätt som genomförts inom ramen för ICAAP, ska genomföra en ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). Syftet är att man ska bedöma det interna likviditetsbehovet och samtidigt redogöra för strategi och (risk-)hantering av likviditetsrelaterade frågor.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Nya krav på försäkringsföretagens outsourcing

Den 1 januari 2016 trädde EU:s Solvens 2-direktiv i kraft. De nya reglerna omfattar bland annat  försäkringsföretagens samarbete med försäkringsförmedlare. Utgångspunkten för regleringen är att försäkringsföretagen ska ansvara för och kontrollera att även den utlagda – outsourcade – verksamheten uppfyller kraven i direktivet.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Kommentarer till EIOPA:s tekniska specifikationer

Den 30 april 2014 publicerade EIOPA tekniska specifikationer för förberedelse för Solvens 2. Specifikationerna anger hur försäkringsföretagen ska värdera tillgånger och skulder samt beräkna solvens- och minimumkapitalkrav och kapitalbas. De tekniska specifikationerna är mycket lika de specifikationer som användes i samband med konsekvensstudien för långa försäkringsåtaganden.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Proaktiv hantering av operativ risk

På FCG analyserar vi löpande de regelverksförändringar som påverkar marknaden. I publikationen Proaktiv hantering av operativ risk redogörs för hur Finansinspektionens beslut om nya föreskrifter och allmänna råd om hanteringen av operativa risker, kommer påverka de bolag som träffas av regelverksförändringarna.

 

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Hur långt har ditt företag kommit med ORSA?

Det nya solvensregelverket ställer krav på att alla försäkringsbolag ska upprätta processer för egen risk- och solvensanalys (ORSA). Eftersom regelverket förväntas träda i kraft tidigast 2016 verkar många bolag avvakta med framtagandet av dessa rutiner. Med den här artikeln vill vi belysa hur företaget kan tjäna på att komma igång med arbetet tidigare.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Riskbaserad prissättning

I efterdyningarna av finanskrisen kan riskbaserad prissättning fungera som ett kraftfullt verktyg för bankerna i syfte att förbättra lönsamheten, göra mer välgrundade strategiska beslut samt optimera kundrelationer och tillgångarnas kvalitet. På en konkurrensutsatt marknad riskerar de banker som erbjuder fasta priser att bli offer för negativa urval.

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: 7 steg för att skapa en ORSA

En effektiv implementering av ORSA-processen innebär kostnadsbesparingar för försäkringsbolaget. Att börja i tid, utgå från befintliga processer och vara väl insatt i vad som ska ingå i ORSA resulterar ofta i mindre och billigare projekt. De flesta försäkringsbolag har redan påbörjat arbetet med ORSA-processen, men det det råder fortfarande en viss osäkerhet..

x
Fyll i din e-postadress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar